Ysdnกระนวน เตียมจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ ผ่านกิจกรรม บริการวิชาการเกษตรและวิศวกรรมสู่สังคม โดยมีรูปแบบชุมชนเป็นฐาน (TIC) เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนส่งเสริมค่านิยมปลอดเหล้าบุหรี่ อำเภอกระนวน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โปรแกรมZoom(ประชุมออนไลน์) แกนนำYsdn อำเภอกระนวน ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์การเรียนรู้กระนวนเป็นหนึ่ง(Knowa) โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดงานส่งเสริมทักษะวิชาการ ในโครงการ อําเภอป้องกันนักดื่มหน้าใหม่แบบบูรณาการสร้างสุข ปลอดเหล้า ปลอดภัยห่างไกลปัจจัยเสี่ยง อําเภอ กระนวน

โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบชุมชนเป็นฐาน มีการจัดฐานการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย

ฐานที่1.น้ำดีเปลี่ยนชีวิต วิทยากรฐานโดย ผศ.ดร. โพยม สราภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากร น้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง พร้อมทั้งนักศึกษาปริญญาโท,ปริญญาเอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ บริการวิชาการให้ความรู้เรื่องมลพิษทางน้ำและกระบวนการบำบัดโดยใช้รูปแบบบึงประดิษฐ์

ฐานที่2.บริการวิชาการเกษตรน่ารู้ วิทยากรฐานโดย อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ ให้ความรู้ด้านการปลูกพืชผักและดอกไม้สวยงาม

ฐานที่3.เสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างค่านิยมปลอดเหล้าบุหรี่ ให้ความรู้เรื่องกฎหมายผ่านกิจกรรม กฏหมายน่ารู้เหล้าบุหรี่ไม่น่ารัก และส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ปลุกพลังบวก ด้วยกระปลุกออมสินออมรัก โดย นายเจษฎา วงค์มณี จนท.โครงการ อําเภอป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ฯ อำเภอกระนวน

ฐานที่4.Happy TIC สามัคคีสร้างสรรค์ ให้ความรู้ทักษะชีวิตในศตวรรษที่22 พร้อมทั้งกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์ โดยสมาชิกชมรมTO BE โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมร่วมกับสโมสรนิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้กระนวนเป็นหนึ่ง(Knowa)

ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดศูนย์การเรียนรู้กระนวนเป็นหนึ่งที่จะเป็นสถานที่บริการความรู้วิชาการและเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับประชาชนอำเภอกระนวนได้ใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และศูนย์การเรียนรู้กระนวนเป็นหนึ่ง(Knowa) คณะทำงานได้มีการหารือแนวทางการจัดงานภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้เป็นไปตามประกาศการควบคุมโรคของทางจังหวัด และหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันในกิจกรรมการป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ การเคลื่อนงานในชุมชนร่วมขยายความร่วมมือบูรณาการการทำงานในอนาคต

กองบรรณาธิการ SDNThailand