สสส.และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)ร่วมกับ อบจ.ระยอง พัฒนาครูพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(อบจ.ระยอง) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดฯ ให้เป็นเครือข่ายโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง และให้ครูได้รับการพัฒนาจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการศึกษาให้เป็นผลสำเร็จ

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(อบจ.) กล่าว สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ปลูกฝังความรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลให้เขาโตขึ้นเป็นบุคลากรที่ดี กระบวนการพัฒนาครูจึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญในการพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูปฐมวัย ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่ใกล้ชิดกับเด็กจึงควรส่งเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นกับกิจกรรมประจำวันอย่างมีความสุข และเสียงของเด็กทำให้ผู้ปกครองสามารถลด ละเลิก ทำให้ผู้ปกครองกลับมาคิดและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก

นางสาวราตรี คุ้มญาติ ผู้อำนวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม กล่าว่า ได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นเครือข่ายโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการศึกษาให้เป็นผลสำเร็จ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ดังนี้

1. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง)จำนวน 77คน

2. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง จำนวน 59

3. โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง จำนวน 24 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน

            นางพงษ์จันทร์ ประชุมวรรณ กล่าวว่า

การดำเนินงานโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้ สร้างทักษะชีวิต  ให้กับเด็กเล็ก โดยคุณครูจะใช้ชุดสื่อกิจกรรมของโครงการปลูกพลังบวกฯ บูรณาการกับแผนการเรียนการสฮนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

            นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2), นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, นางสาวราตรี คุ้มญาติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองบรรณาธิการ SDNThailand