YSDN หลักสูตรสร้างแกนนำเยาวชน สร้างคนรุ่นใหม่ ไม่สูบ ไม่ดื่มภายใต้แนวคิดเยาวชนสร้างสุข สร้างสรรค์สังคม ภาคตะวันออก

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บุญน้ำฟ้ารีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก (สคล.) ร่วมกันจัดค่ายแกนนำเยาวชน YSDN (Young Stop drink Network) ภาคตะวันออก เป็นโปรแกรมสำหรับแกนนำเยาวชน ที่มีการออกแบบให้มีสาระและกิจกรรมเรียนรู้ ที่ร้อยเรียงและสอดคล้องกับสร้างกระบวนการเครือข่ายเยาวชนระดับภาค เนื่องจากแต่ละจังหวัดได้มีกลุ่มเยาวชนของตนเองอยู่แล้วเพื่อให้เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อน และเป็นการสร้างตัวตนคนรุ่นใหม่ในการทำงานต่อเนื่อง มีแกนนำจากจังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และจันทบุรี จำนวน 20 คน เข้าร่วมการอบรมด้วยกระบวนการค่ายที่มีการสร้างกิจกรรมสันทนาการ และเกมส์กระบวนการผ่านการลงมือทำและสรุปบทเรียนหลังจบกิจกรรมแต่ละช่วงให้ทราบถึงแนวคิดเบื้องหลัง การวิเคราะห์จุดประสงค์ ความมุ่งหวังของเกมส์กับกลุ่มเป้าหมาย และบทบาทของตนเองในการทำกระบวนการตามความถนัด ให้เยาวชนได้ร่วมกันทำความเข้าใจกับทฤษฎี ฝึกปฏิบัติ และนำมาใคร่ครวญไตร่ตรองร่วมกัน ทำให้เกิดความรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งเกิดทัศนคติที่ดี มีความสามัคคีรับผิดชอบ ในขณะที่กระบวนการดังกล่าวเป็นการหนุนเสริมทักษะด้านต่างๆ ของเยาวชนที่มาเข้าค่าย เช่น ทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะในการทำงานเป็นทีม ทักษะการเป็นผู้นำฯลฯ

โดยมีประเด็นภารกิจของเครือข่ายงดเหล้าให้กับเยาวชน สร้างอัตลักษณ์คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคคล/องค์กร ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ สนุกได้ ไร้แอลกอฮอล์ “ที่ชอบเข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของเครือข่ายฯ เพราะตนเองเป็นคนพูดน้อยแต่พูดนะ ชอบตั้งใจฟัง และสังเกตสิ่งที่ได้แต่ละครั้งไปเป็นความรู้ต่อยอดของการทำกิจกรรมต่อ แล้วก็อยากเล่นสนุกกับเพื่อน เวลาเจอกันเป็นช่วงเวลาที่ดีของช่วงชีวิตเรา อยากใช้ให้เต็มที่ เล่นให้เต็มที่ จากที่ไม่ได้เจอกันนานแล้ว” อาทิตยา พันหล้า หรือที่เพื่อนๆ ในค่ายเรียกกันว่า “แมงภู่” แกนนำเยาวชนจังหวัดชลบุรี หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมฯ กล่าวถึงสิ่งที่ตนเองตั้งใจเข้ามาร่วม สังเกตเรียนรู้ และเอาไปใช้กับการจัดค่ายจังหวัดฯ ด้วยกิจกรรมสร้างการคิดเชิงกระบวนการ ได้ฝึกแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในพื้นที่จริงที่ไม่ใช่โลกออนไลน์ ตนเองรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น และพร้อมเปิดรับการเรียนรู้ไปร่วมกับทีมวิทยากรในหลักสูตรครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อสังคมยุคปัจจุบันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด- 19 เด็กหรือเยาวชนไม่สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติเป็นระยะเวลานานเป็นปี และเพื่อไม่ให้เด็กขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ การเรียนออนไลน์เป็นรูปแบบการเรียนที่โรงเรียนส่วนใหญ่ แต่กลับสร้างผลกระทบต่อด้านสุขภาพจิต พฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กหรือเยาวชน เช่น เด็กรู้สึกเบื่อ ไม่มีสมาธิ และขาดแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากการเรียนออนไลน์จะประยุกต์การจัดกิจกรรม และฝึกปฏิบัติการเช่นที่โรงเรียนได้ค่อนข้างยาก หรือสภาพแวดล้อมที่บ้านไม่เหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ จากการประเมินและสร้างความปลอดภัยมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ทำให้หลายองค์กรปรับการเรียนหรือการสอนกลับมาแบบเดิมมากขึ้น

เพื่อใช้โอกาสในการสร้างพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้พบปะ ลดความเครียดสะสม และสามารถพัฒนาทักษะติดตัวที่สำคัญในช่วงอายุของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนรู้จากโลกภายนอก การพบเจอสังคม การริเริ่มสร้างสรรค์ตามทักษะความสามารถของตนเอง โดยมีผู้ใหญ่ที่เห็นช่องทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนมาร่วมออกแบบ ให้เด็กและเยาวชนสามารถแสดงความเห็นของพวกเขาได้โดยอิสระ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลข่าวสาร ในฐานะพลเมืองที่มีส่วนร่วมแก้ไข และส่งเสริมให้ช่วงก้าวที่เขาจะต้องสร้างสังคมที่เขาอยู่ในแบบของเขาเอง ได้อย่างปลอดภัย ปลอดอบายมุข เป็นเยาวชนสร้างสุข สร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืน

#ค่ายเยาวชนตะวันออก #YSDN #SDNThailand #YouthSdnThailand #สคลภาคตะวันออก #เครือข่ายงดเหล้า #สสส #อุดมสุข

กองบรรณาธิการ SDNThailand