พิษณุโลกจัดอบรมโครงการ”ปลูกพลังบวก++

พิษณุโลกจัดอบรมโครงการ”ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย” (เหล้า บุหรี่) อำเภอวังทอง .วันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 ณ วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปาเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพิษณุโลก (สคล.พล.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าทั้งระดับภาคและระดับประเทศ ได้ดำเนินโครงการอำเภอบูรณาการลดนักดื่มหน้าใหม่อำเภอวังทอง อำเภอต้นแบบนำร่องในจังหวัดพิษณุโลกและภาคเหนือตอนล่าง จัดอบรมโครงการ”ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย” (เหล้า บุหรี่) อำเภอวังทอง 29 ศูนย์ เพื่อวางแผนบูรณาการโครงการ ฯลฯ และบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมเด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง และเยาวชนอำเภอวังทอง ลดนักดื่มหน้าใหม่ในพื้นที่ และส่งเสริมสุขภาพเยาวชนในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) .อ.ประดับ สุริยะ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้วจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จากข้อมูลคนไทยดื่มเหล้ามากเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย โดยเด็กที่เริ่มดื่มอายุน้อยที่สุดคือ 7 ขวบ ได้รับผลกระทบจากบุหรี่กว่า 66.8% นำมาสู่การร่วมมือระหว่าง สคล. สสส. สพฐ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการ “ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย” เสริมเกราะป้องกันเหล้าบุหรี่ให้เด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัย รวมไปถึงเป็น “สื่อรักให้พักเหล้า” ชวนผู้ปกครอง ลด ละ เลิก สุรา ต่อไป.นายวราวุฒิ สายเปลี่ยน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่า โครงการครั้งนี้เป็นการนำร่องในพื้นที่อำเภอวังทอง โดยตามแผนงานแล้ว เราจะมีการดำเนินการกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ กลุ่มเป้าหมายเริ่มตั้งแต่เด็กที่อยู่ในท้อง เด็กปฐมวัย ประถม ม.ต้น ม.ปลาย สายอาชีพ จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยออกแบบกิจกรรมที่จะหนุนเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อให้เกิดการดื่ม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำลายสุขภาพ เป็นต้นเหตุในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และ “ลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป”#สคล#สสส#ํYSDN

กองบรรณาธิการ SDNThailand