อ.บ่อเกลือ จ.น่าน จัดอบรมครูปฐมวัยลดปัจจัยเสี่ยง

การศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กล่าวคือเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีทักษะชีวิต ความพร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

นายบุญฤทธิ์ แก้วป้องปก ปลัดอาวุโส อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดได้ที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอ กล่าวว่า อำเภอบ่อเกลือตระหนักและเห็นความสำคัญ ความจำเป้นที่จะต้องสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกัน จากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ต้องเริ่มจากเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สมองกำลังเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการวางพื้นฐานชีวิตที่ดี ต้องขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการที่ได้พัฒนาชุดกิจกรรม”ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึก”และมีแปนการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย คู่มือการสื่อสารถึงผู้ปกครอง นิทานและสื่อ และมอบให้ครูปฐมวัยจำนวน 42 คนในสถานที่ศึกษา

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  กล่าวว่า โครงการพลังบวกสร้างจิตสำนึกสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูปฐมวัยได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนร่วมกัน /เพื่อครูปฐมวัยได้สะท้อนผลการนำกิจกรรมไปใช้ และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการ /เพื่อให้ครูปปฐมวัยได้เตรียมการพัฒนาสู่สถานศึกษาต้นแบบ และแหล่งเรียนรู้ การอบรมครั้งนี้มีสถานศึกษาต้นแบบ จำนวน 13 แห่ง สถานศึกษาเครือข่ายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 จำนวน 130 แห่ง และสถานที่ศึกษาเครือข่ายสังกัดสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 200 แห่ง การนิเทศครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ของครูปฐมวัย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่า เขต 2 รวมทั้งสิ้น 70 คน

ทั้งนี้ต้องขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นักวิชาการโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และอาจารย์กอบกมล ทบบัณฑิต ข้าราชการบำนาญศึกษานิเทสก์เชี่ยวชาญ อาจารย์ละอองดาว ทีฆาวงค์ อาจารย์กานต์พิชชา ใหม่กุละ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 อาจารย์จักรวรรดิ ญาณสกุลศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาน่าน เขต 1 อาจารย์ประสาท ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน คณะทำงานโครงการพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึก ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบ่อเกลือ คณะวิทยากร ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยทุกสังกัด ทุกท่าน