ประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนอง ยกทีมชุมชน เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเกาะ

วันที่ 12-13 ก.พ. 2567 ทางประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนอง นำทีมชุมชนที่ขับเคลื่อนงานงดเหล้าภายในพื้นที่ชุมชนบ้านปากแพรก และชุมชนพรุตาโรย ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการสร้างพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวปลอดเหล้า-บุหรี่ในชุมชน ชมวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ แลกเปลี่ยนในเรื่องของการจัดงานวิ่งวัดเขาขุนพนม (วิ่งตามรอยพระเจ้าตากสิน พิชิต 245 ขั้น) ซึ่งเป็นงานประจำปีที่ได้รับความนิยมในหมู่นักวิ่งและนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดงานวิ่งในพื้นที่ในปีถัดไป พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประเด็นการขับเคลื่อนงานงดเหล้าในพื้นที่ การทำข้อมูลที่เป็นรูปธรรม และเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้สวนจันทร์ศรี เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการสร้างเสริมอาชีพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับคนหัวใจเพชร เช่น การทำผ้ามัดย้อมจากธรรมชาติ กล้วยอบน้ำผึ้ง รวมถึงการจัดการขยะในชุมชน โดยจะไม่มีถังขยะตั้งหน้าบ้าน ชาวบ้านต้องจะแยกขยะเอง ไม่มีรถเก็บขยะ เมื่อแยกขยะเสร็จแล้ว จะนำไปยังธนาคารขยะของชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนขยะเป็นสิ่งของอื่นๆ ทางชุมชนที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน จะนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานชุมชนในพื้นที่จังหวัดระนอง

โดย กำนันอภินันท์ แสนเสนา ประธานศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเกาะ ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ได้เริ่มทำงานงดเหล้าเข้าพรรษา โดยเล็งเห็นว่าผู้นำชุมชนมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก จึงชักชวนผู้นำชุมชนมาร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่าย อสม. รร. และอำเภอ ซึ่้งปรากฎว่าผู้นำชุมชนสามารถเลิกดื่มได้ และขยายผลสู่คนในพื้นที่ จนกลายเป็นชุมชนต้นแบบในการงดเหล้า ลดปัจจัยเสียง

ด้านนางณัฐชานันทน์ ลิป่วน 1 ในชุมชนที่ทำงานขับเคลื่อนงานงดเหล้าของจังหวัดระนอง กล่าวว่า จะนำแนวทางการขับเคลื่อนงานของศูนย์การเรียนงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเกาะ กลับไปดำเนินงานในพื้นชุมชนของตนเอง แต่ตลาดสะอาดมาก กำนันก็อธิบายว่าที่มีมีกฎกติกาชุมชนเรื่องขยะ ชาวบ้านต้องจัดการขยะเอง โดยเฉพาะเรื่องกติกาในการดื่มเหล้าในงานบุญประเพณี ผู้นำต้นแบบ ร้านค้าต้นแบบไม่ขายเหล้า-บุหรี่ในชุมชน การสร้างสภาพแวดล้อมปลอดเหล้า รวมถึงการจัดการขยะของชุมชนให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Sunset.