ประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนองร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางทะเล ช่วงปีใหม่

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนองร่วมปล่อยขบวนรถเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงปีใหม่ เพิ่มความเข้มข้นทุกมาตรการ ลดความสูญเสียให้น้อยลง

        วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณหมวดการทาง ระนอง(บางนอน) ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน ปลัดจังหวัดระนอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ร่วมกันปล่อยขบวนรถเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ตระหนัก ถึงความเสียหายจากอุบัติภัย ไม่ประมาทสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        โดยว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ  รอดดอน ปลัดจังหวัดระนอง ได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติภัย และให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนจะเชิญชวนรณรงค์ให้ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ จากภัยพิบัติทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เตรียมความพร้อมของชุมชนในการพร้อมรับภัยพิบัติ บูรณาการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และได้กำหนดช่วงควบคุมเข้ม 7 วันอันตราย  เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บให้น้อยลง และมีการตั้งด่าน จุดตรวจ อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว โดยเฉพาะช่วงปีใหม่สิ่งที่น่าห่วงคือการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว ขับรถไม่สวมหมวกนิรภัย เหล่านี้เป็นต้น จึงฝากเน้นย้ำให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวัง ไม่ประมาท ใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติ

Sunset.