โครงการเครือข่ายมหาลัยและสภาบันอุดมศึกษาสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม บัวตอง UNISERVE มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมที่ 3 “WE DO”โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าวต้อนรับผู้นํา นักศึกษาและผู้แทน กล่าวถึงที่มาของโครงการดังกล่าว

เครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัด เชียงใหม่ (U DEAL) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 1 จาก 4 กิจกรรมหลักของโครงการฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง ประชุมไอบิส 3 ชั้น 8 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ที่ผ่านมานั้น และในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เครือข่ายฯได้จัดกิจกรรมที่ 3 “WE DO” ณ ห้องประชุมบัวตอง UNISERVE มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) และสํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และมีนายศุภวิชญ์ อยุทธ์ เป็นเลขานุการโครงการ โดยมีมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด14 หน่วยงาน กิจกรรม “WE DO ” เป็นการนำเสนอตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี ในการสร้างเสริมสุขภาพ (ทั้งมิติด้านร่างกาย และจิตใจ) ผ่านกิจกรรมนักศึกษา ที่ได้มีการวางแผนงานไว้แล้ว โดยผู้นำองค์กรนักศึกษาของแต่ละสถาบันฯ และมีกิจกรรมสัมพันธ์แบบ “WE DO” เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้รู้จักกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

อีกทั้งเป็นการค้นหา แนวคิดจากกลุ่มผู้นํานักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยและสถาบันในเครือข่ายฯ ต่อกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งมิติ ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ในช่วงเช้าเป็นกระบวนการทําความรู้จักกันและละลายพฤติกรรมเพื่อให้น้องๆได้ทํา ความรู้จักกัน และมีกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการส่งเสริมสุขภาพ ความเท่าเทียมทางสังคมฯลฯ กิจกรรม คิดบนฐานสังคมกําหนดสุขภาพ โดยมีนายทักษิณ บํารุงไทย เป็นวิทยากรกระบวนการ และในช่วงบ่ายเป็นการ นําเสนอแนวคิด และกิจกรรมที่น้องๆได้มีส่วนร่วมคิด ซึ่งจะนําไปสู่การส่งเสริมให้เกิดโครงการระยะที่ 2 ต่อไป

อ้างอิง : https://www.chiangmainews.co.th

Jesus loves you