เชียงคานเปิดงานประเพณีออกพรรษา แข่งเรือปลอดเหล้า ประจำปี 2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสามแยกสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2566 โดยมี นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน หน.บุญช่วง วันศรี รองเจ้าเมืองชะนะคาม หน.คำปุ่น นวด สะนับ รองเจ้าเมืองแก่นท้าว หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สคล.เลย และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี และร่วมกันอนุรักษ์มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า 100 ปี คุณค่าและความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม อันบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมือง อัตลักษณ์ และวิถีของคนในท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิต อันแฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อมั่นและการถือปฏิบัติต่อวัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธศาสนา

นับตั้งแต่การทำบุญตักบาตรเทโว พิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์ การถวายปราสาทผึ้งอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว การไหลเรือไฟ การแข่งขันเรือยาว รวมทั้ง การละเล่นวัฒนธรรมผีขนน้ำ บ้านนาช่าว ตำบลนาซ่าว ตลอดจนการแสดงวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว และการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ วัฒนธรรมและประเพณีเหล่านี้ล้วนแต่เป็น “พลังสร้างสรรค์” หรือซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของชาวเชียงคาน

ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เข้ามาเที่ยวชมอำเภอเชียงคาน รวมทั้ง ดึงดูดภาคเอกชนเข้ามาลงทุนอีกด้วย ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า งานออกพรรษาที่เชียงคาน เป็นประเพณีที่ชาวเชียงคานยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาร้อยกว่าปี เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

อัตลักษณ์ตัวตน และวิถีชีวิตชาวเชียงคานที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองเชียงคานที่ต่อเนื่องยาวนานมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ซึ่งพระยาศรีอรรคฮาต (ทองดี) นายอำเภอเชียงคานคนแรก ได้ริเริ่มให้แต่ละคุ้มวัดในเขตอำเภอเชียงคานร่วมกันจัดงาน เพื่อให้พี่น้องชาวเชียงคานได้มีกิจกรรมสนุกสนาน เพลิดเพลินร่วมกัน จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2566 ขึ้นในวันที่ 27-30 ตุลาคม 2566 และมีพิธีเปิดในวันนี้คือ วันที่ 27 ตุลาคม 2566, วันที่ 28 ตุลาคม 2566 การแข่งขันเรือยาว/เรือกาบ ในลำแม่น้ำโขง การแข่งขันฟุตบอล “เชียงคานคัพ” การประกวดธิดาปราสาทผึ้งจำและวันที่ 29 ตุลาคม 2566 การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวนแห่ผาสาดลอยเคราะห์ การไหลเรือไฟ และวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ตักบาตรเทโวฯ ณ วัดศรีคุนเมือง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่ตรากตรำ ทำงานหนักจากการประกอบอาชีพตลอดปี เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประชาชนอำเภอเชียงคาน

นอกจากนี้ทางชมรม อ.สคล. Y SDN เทศบาลเชียงคาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอเชียงคาน ได้ร่วมเปิดงานและมีเดินรณรงค์แข่งเรือปลอดเหล้าของชมรม อ.สคล. วัดป่าใต้ชุมชนท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม Y SDN เทศบาลเชียงคาน ” ออกพรรษา ลาเหล้า เฮาฮัก สุขภาพ กิจกรรมใดๆ ร่วมใจ ปลอดเหล้า ” อีกด้วย


ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย/เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดเลย

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน