Kick off ปลูกพลังบวกในเด็กปฐมวัย จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้โครงการ

ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย และประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุรินทร์ ประชุมเตรียมขับเคลื่อนงานปลูกพลังบวกในเด็กปฐมวัย โดย ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายมนตรี ดอกแก้ว ศึกษานิเทศก์ นางเกศสุดา วงษาภิรมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา บุคลากร ศธจ.สุรินทร์เข้าร่วมประชุม นางรัศมี ร้อยศรี ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายองอาจ ดีประดวง ศีกษานิเทศก์เป็นประธานการประชุม ในการดำเนินงานตามโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กปฐมวัยนี้ จังหวัดสุรินทร์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน สำหรับครูปฐมวัยไปแล้ว จำนวน 2 รุ่น มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 207 โรงเรียน มีทั้งโรงเรียนในสังกัด สพฐ. / เอกชน / โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน/ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในส่วนของการดำเนินมีการกำหนดเป้าหมาย เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ (2-6 ปี) ให้มีทักษะชีวิตสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกระบบสถานศึกษา (Health Literacy childhood) (มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรเกี่ยวข้อง) และ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต และทักษะการยับยั้งชั่งใจ-คิดไตร่ตรอง เป็นภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง และเกิดกลไกการบูรณาการและขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย สู่แผนพัฒนาการศึกษาในระดับ

ในระยะต่อไป ศธจ.สุรินทร์ จะเป็นแกนหลักในการประสานงาน นำคณะทำงานเพื่อออกนิเทศ ติดตามให้กำลังใจครูในแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วม โดยเลือกนิเทศจำนวน 60 โรงเรียน และค้นหาโรงเรียนที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาสร้างการเรียนรู้ต่อไป