ปลูกพลังบวก “สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์” อนุบาลสาธิตขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 โครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.), เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์” ณ โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มาเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึกสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง ให้กับเด็กปฐมวัย เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้ครู มีเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมตามวัย และร่วมกันพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ และแหล่งเรียนรู้ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สานสัมพันธ์ ผู้ปกครอง อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน ตามนโยบายทางการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น

ในส่วนของเทศบาลนครขอนแก่นเอง ก็ได้ดำเนินการโครงการปลูกพลังบวกฯ มาตลอดระยะเวลา 5 ปี มีการขยายผลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 11 ศูนย์ ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น สู่การต่อยอดถึงโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภาคอีสานตอนบน นำโดยคุณวรลักษณ์ พูดเพราะ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดยคุณมาลัย มินศรี Malai Dang ผู้จัดการโครงการปลูกพลังบวกฯ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ วิทยากร และชุดสื่ออุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ในการสร้างการตระหนักรู้เท่าทันพิษภัยของเหล้าและบุหรี่ และให้เด็กเป็นกระบอกเสียงสื่อสารถึงผู้ปกครองให้ ลด ละ เลิก ลง ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยง ในการจัดกระบวนการให้กับครูปฐมวัย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ และนางกฤษณา เสมหิรัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่เล็งเห็นความสำคัญของโครงการปลูกพลังบวก ฯ และเพื่อที่จะขยายผลต่อยอดไปสู่โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อจะสามารถนำไปต่อยอ ส่งต่อ สู่กระบวนการการเรียนรู้ พัฒนาครูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นต่อไปผ

ภาพ/ข่าว :  สคล.ภาคอีสานตอนบน,โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน