การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ ปลูกพลังบวก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปัญหายาเสพติดและปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้าน ต่างๆ เป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง การวางรากฐานสำคัญของชีวิต การพัฒนาคนต้องเริ่มต้นที่ปฐมวัย เป็นทุนชีวิตที่จะเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 2 เขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 2 รุ่นให้กับครูระดับชั้นอนุบาลและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 (สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1) จำนวน 93 คน 39 โรงเรียนและ สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ์เขต 2 (สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขตที่ 2) 1) ครูผู้สอนปฐมวัย  จำนวน 82  จากโรงเรียน 30 โรงเรียน 

         นางเยาวลักษณ์ จันทน์ผา รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กล่าวว่า เด็กปฐมวัยมีสมองที่กำลังเติบโตกว่า 80 % เป็นวัยที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมีการปลูกพลังบวกสร้างทักษะชีวิต เป็นต้นทุนชีวิต สำหรับเจริญเติบโต ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขปลอดภัย จากปัจจัยเสี่ยงทั้งปวง ปลูกฝังการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น ให้เด็กควรมีทักษะคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ ใช้เหตุผล มีสัมพันธ์ภาพที่ดี การทำงาของทาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ จะทำงานเชิงรุก ใช้หลัการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับหลักศาสนา หล่อหลอมสู่ครอบครัวและสังคมที่ดีต่อไปในอนาคต

          นายสโมสอน  หนองสูง รองผู้อำนวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กล่าวว่า การทำงานการแก้ปัญหาทางสังคม ต้องแก้กันที่ต้นเหตุ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแล้วมาแก้ไข โดยพัฒนาเด็กให้มีทักษะชีวิต ทักษะการคิด มีเหตุมีผล จึงได้มีการจัดอบรมให้ผู้บริหารและครู มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมปลูกพลังบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจการปลูกพลังบวก ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และจัดกิจกรรมปลูกพลังบวกกับลูกที่บ้านได้ เป็นต้นทุนชีวิตให้เด็กได้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณนักวิชาการของโครงการปลุกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย นายบุญชู อังสวัสดิ์ นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิต นายสมบัตร เนตรสว่างและคณะทำงานภาคใต้ ทุกท่าน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานปลูกพลังบวกฯ ให้กับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เสียสละ พัฒนางาน พัฒนาตน พัฒนาศักยภาพ สร้างทักษะชีวิตเด็กให้เจริญเติบโตส่งผลเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญเพื่อประเทศชาติสืบไป

วันที่ 18-21 มีนาคม 2566 

กองบรรณาธิการ SDNThailand