เครือข่าย SAFER ประเทศไทย ในการกำหนดจัดโครงการ 5 จังหวัดนำร่อง จังหวัดปลอดภัยด้วยนโยบายแอลกอฮอล์ (SAFER Province) พ.ศ.2566 – 2570

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หารือข้อราชการร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยเครือข่าย SAFER ประเทศไทย ในการกำหนดจัดโครงการ 5 จังหวัดนำร่อง จังหวัดปลอดภัยด้วยนโยบายแอลกอฮอล์ (SAFER Province) พ.ศ.2566 – 2570

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ฉะเชิงเทรา ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช และจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ ดังนี้

1. เพื่อสนับสนุนจังหวัดให้มีความเข้มแข็งในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2. เพื่อลดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน

3. เพื่อจัดการปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2565 – 2570

โดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้แทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ผู้แทนสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ ณ ห้องห้วยศาลา สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

(หนุ่ย) เกษมสันต์ รักษ์คิด เจ้าหน้าที่สื่อ ภาคอีสานตอนล่าง