ชมรมคนหัวใจเพชร ตำบลโพนสูง จัดเวทีพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาวะ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด และชมรมคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิตตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประชุมหารือในการขึ้นทะเบียนชมรม แจ้งจดทะเบียนชมรมกับทางอำเภอปทุมรัตต์ เพื่อพัฒนาชมรมให้เข้มแข็งสามารถที่จะของบประมาณจากเทศบาล และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อมาขับเคลื่อนงานในชมรมให้คนตำบลโพนสูงมีสุขภาวะที่ดี โดยคณะกรรมการชมรมมาจากทั้ง 9 หมู่ หมู่ละ 3 คน รวมเป็น 27 คน เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคนในหมู่บ้าน ในการประชุมหารือในครั้งนี้ได้มีกระบวนการระดมความคิด เพื่อออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา การแข่งขันกีฬา สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กเยาวชน การออกกำลังกายเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี

นายปรีชา แสนรัตน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้กำลังใจประธานชมรมและคณะทำงานของชมรมคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิตตำบลโพนสูง กล่าวว่า “เรากำลังทำสิ่งที่ดีงาม ทำเพื่อลูกหลานของคนโพนสูง เรามีต้นทุนที่ดีไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิการาม ที่ให้การสนับสนุน ปลัดอำเภอปทุมรัตต์ที่ขับเคลื่อนงานอยากให้ชุมชนปลอดเหล้า”

ในช่วงนี้ทางพื้นที่ก็จะมีเป็นการเตรียมเอกสาร และข้อมูลต่าง ๆ ให้พร้อมในการยื่นกับทางอำเภอ ซึ่งได้วางแผนไว้ว่าจะทำการจดทะเบียนชมรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน