อำเภอนาทม เสริมพลังครูพี่เลี้ยงสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับการปกครองอำเภอนาทม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย จัด“อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับ เด็กปฐมวัย พัฒนาครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก “สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์” โดยมีนายธรรมรัฏฐ์ งามแสง นายอำเภอนาทม เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม ระหว่าง วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองซนพิทยาคม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

นายธรรมรัฏฐ์ งามแสง นายอำเภอนาทม ยังได้กล่าวขอบคุณเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล) ที่เลือกพื้นที่อำเภอนาทมในการทำขับเคลื่อนการให้คนนาทม ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ โดยการจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้เป็นการปลูกพลังบวกกับครูศูนย์เด็กเล็ก เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ สร้างจิตสำนึก สร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงให้กับครู เพื่อที่เด็กปฐมวัยจะได้รู้เท่าทันพิษภัยเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด

การอบรม สร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย มีครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 50 คน จากศูนย์เด็กเล็ก 18 แห่ง และโรงเรียน 4 แห่ง ซึ่งการอบรมเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning ในการที่ครูใช้สื่อสารกับเด็กในเชิงบวก และการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กรู้จักปฏิเสธ เหล้า บุหรี่ โดยวิทยากรด้านจิตวิทยาประจำโครงการปลูกพลังบวกและวิทยากรครูพี่เลี้ยงจากเทศบาลนครขอนแก่น ที่มีประสบกาณ์ในการใช้สื่อสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในแผนการสอน

ด้าน พ.ต.ต. ภูมิภัทร บุญนำ วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอนาทม มาให้ความรู้ในการสังเกตบุคคลที่จะก่อเหตุ วิธีการเอาตัวรอด และการช่วยเหลือเด็ก จากกรณีเหตุการณ์กราดยิงในจังหวัดหนองบัวลำภู

นางภควัค วงษา ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ ตัวแทนครูได้กล่าวถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมในครั้งนี้ว่า “ได้เรียนรู้จิตวิทยาเด็ก ภาษากาย ภาษาพูด สื่อสารพลังบวกให้เด็ก และการนำพิษภัยเหล้า บุหรี่ นำแผนพลังบวกไปสอนในกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และการช่วยเหลือเด็กหากเจอสถานการณ์ไม่คาดคิดในศูนย์พัฒนาเด็ก”

นายมงคล ไหลครบุรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน นายชลกานต์ วงศ์เข็มมา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาทม นางกัญญ์นิษฐา สีแสงจันทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหนองซน นางปริชาติ บุญตาท้าว ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแม่นาง และนายคำผอง โมธรรม เป็นตัวแทนท่านนายอำเภอมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

นายมงคล ไหลครบุรี กล่าวว่า “ขอบคุณทีมวิทยากรที่มาให้ความรู้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และขอให้ครูนำความรู้นำไปใช้พัฒนาสื่อการสอนให้เด็กมีภูมิคุ้มกันในการปฏิเสธเหล้า บุหรี่ให้กับเด็กมนชุมชนในการดูแลของเราต่อไป”

ภาพ/ข่าว : เครือข่างดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน