สะเทือนวงการวอลเลย์บอล เมื่อ สคล. สสส ThaiPBS จับมือสร้างประวัติศาสตร์ “สาวเหล็ก”

เครือข่ายงดเหล้า สสส. ThaiPBS ผนึกกำลังปลุกกระแสวอลเลย์บอล “สาวเหล็ก” ก้าวสู่กีฬาปลอดเหล้า ภายใต้แนวคิด “สนุกได้ มันส์ได้ ไร้แอลกอฮอล์”

จากการที่รัฐบาลได้มียุทธศาสตร์นโยบายควบคุมแอลกอฮอล์ระดับชาติ ปี 2554-2563 เนื่องจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคมมากกว่า 200,000 ล้านบาท โดยมีมาตรการที่สำคัญ คือ การเพิ่มภาษี การจำกัดใบอนุญาต การควบคุมสถานที่ดื่ม/ขาย การควบคุมอายุผู้ดื่ม ผู้ซื้อ การควบคุมเวลาขาย การควบคุมโฆษณาส่งเสริมการขาย การรณรงค์สร้างจิตสำนึก เป็นต้น

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดหล้า (สคล.) เป็นองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม มีบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือสังคมด้านการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการรณรงค์ลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสร้างให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์โดยเน้นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตลอดจนรณรงค์ส่งเสริมงานบุญประเพณี งานเทศกาลให้เป็นงานปลอดเหล้าและเป็นวัฒนธรรมอันดีที่จะทำให้สังคมไทยก้าวสู่วิถีพอเพียงอย่างยั่งยืนในอนาคต สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล  

ทั้งนี้ เพื่อปกป้องเด็กเยาวชน เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ และสอดแทรกพิษภัยของปัจจัยเสี่ยง สร้างความตระหนักโดยไม่ยัดเยียด จึงได้จัดให้มี โครงการ “กีฬาสร้างสุข สนุกสร้างสรรค์ มันส์ได้ไร้แอลกอฮอล์ VOLLEYBALL “สาวเหล็ก” NO L CUP By ThaiPBS” #Season 3 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่พนัน ชิงแชมป์ประเทศไทย โดยความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอด โดยกีฬาวอลเลย์บอลนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยเยาวชนแล้วยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้มีโอกาสได้ออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างความสนุกสนานสามัคคีในหมู่คณะ สร้างการมีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และที่สำคัญอยู่ห่างไกลจากเหล้าบุหรี่และยาเสพติดใดๆ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติและนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะด้านกีฬาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในอนาคต

ซึ่งจะได้มีการจัดแข่งขันทั้งหมด 3 สนาม โดยแยกเป็น โซนภาคเหนืออีสานตะวันออก และโซนภาคกลางตะวันตกใต้ และปิดท้ายด้วยสนามชิงแชมป์ประเทศไทย โดยทั้ง 3 สนาม จะมีการถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขัน VOLLEYBALL “สาวเหล็ก” NO L CUP By ThaiPBS #Season 3 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่พนัน ชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน  

“คุณรัชชนนท์ พูลมิน ผู้ประสานงานเยาวชน เป็นผู้ทำโปรเจค “สาวเหล็ก” พูดถึงเป้าหมายในการจัดกิจกรรมวัตถุประสงค์เพื่อ ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะกีฬาปลอดเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษาที่สอดคล้องตามวาระแห่งชาติของรัฐบาลในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ และสถานศึกษา ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างกิจกรรม และเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนกลุ่ม LGBTQ ได้แสดงออกถึงความสามารถในทางที่เหมาะสมเปลี่ยนค่านิยมคนรุ่นใหม่ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดปัญหานักดื่มหน้าใหม่  และพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาต้นแบบที่ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่พนัน”

เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 ได้ทำการจัดการแข่งขันสนามแรกที่สนามเทศบาลเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนานแต่ละทีมต่างเต็มที่และเล่นด้วยการมีน้ำใจนักกีฬาอีกด้วยเช่นกัน ในรอบนี้มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 8 ทีม ได้แก่ ทีม SHOPGIFTSTORY VC , ATENA , สมเด็จ , ดาวประชาสาว 2 , ประเสริฐนิกรกุลครัวมัสยา , สินปุระ 1 , สินปุระ 2 และ รร.โตนดพิทยาคม โดยในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายธณเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัก นายสราวุธ  แช่มเมืองปัก ผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต และนายอิสระ ทองคำ รองผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการฯ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ในการให้ความอนุเคราะห์ในส่วนของสถานที่และบุคลากรในครั้งนี้ ผลการแข่งขันได้ 4 ทีมที่เข้ารอบไปชิงแชมป์ประเทศ ได้แก่ ชนะเลิศ ประเสริฐนิกรกุลครัวมัสยา รองที่ 1 SHOPGIFTSTORY VC รองที่ 2 ATENA รองที่ 3 โตนดพิทยาคม

“คุณกัญญานันต์ ตาทิพย์ ผู้แทนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดหล้า ภาคอีสานตอนล่าง ในส่วนตรงนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสนับสนุนนักกีฬาเรื่องการแข่งขันกีฬาที่หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นฟุตซอล วอลเล่ย์บอล ซึ่งตรงนี้เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย เพราะฉะนั้นกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังส่งเสริมให้น้องๆได้สามารถจุดประกายไปถึงในเรื่องของกีฬามืออาชีพได้ ในส่วนของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก็ถือเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จึงอยากจะบอกน้องว่าตรงนี้คือพื้นที่หนึ่งที่เด็กและเยาวชนสามารถจะแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ เพราะว่าในส่วนของบ้านเราได้เปิดโอกาสให้กับทุกเพศทุกวัย และกิจกรรมสร้างสรรค์มีอยู่ทุกพื้นที่ ดังนั้นจังอยากให้น้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ค้นห้าตัวเองให้เจอ แล้วซักวันพลังที่อยู่กับตัวเราจะเกิดคุณค่าให้กับตัวเองพร้อมทั้งสร้างพลังของเยาวชนในการสนุกได้ไร้แอลกอฮอล์”

“คุณอิสระ ทองคำ รองผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กล่าวว่าในส่วนของโรงเรียนในด้านการส่งเสริมของการแข่งขันกีฬาโรงเรียนให้การสนับสนุนในทุกประเภทกีฬามาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของรายการ “สาวเหล็ก” No L Cup By ThaiPBS ก็ถือว่าเป็นการดึงดูให้ทุกคนหันมาเล่นกีฬามากขึ้น ต้องขอขอบคุณทาง สสส.ในการจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนขยันในการฝึกซ้อม และเชิญชวนเพื่อนๆ และคนรอบข้างมาออกกำลังกายกันมากๆ ครับ“

ปัจจัยที่ส่งผลความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการสร้างสัมพันธ์ที่ดี โดยการใช้กีฬาในการเป็นตัวเชื่อมเชื่อมประสานความร่วมมือกันระหว่างภาคีความร่วมมือผู้มีส่วน นอกจากนั้นยังสร้างกระแสเปิดพื้นที่สำหรับมีผู้ที่สนในกีฬาได้ให้ความสนใจในการแข่งขันจำนวนมาก พร้อมเชื่อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดกิจกรรมต้นแบบในพื้นที่ ขยายผลสู่งานกีฬาปลอดเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด ในชุมชนและสถานศึกษา เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษา ชุมชน เครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายนักกีฬาวอลเลย์บอล เกิดนักกีฬาต้นแบบ ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่พนัน เป็นต้นแบบให้แก่นักกีฬาเยาวชนรุ่นหลัง งานนี้จะสำเร็จไม่ได้เลย หากไม่มีผู้คอยให้การสนับสนุนจาก ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักและผู้มีอุปการะทุกท่าน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.),สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง,สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS,กรรมการผู้ตัดสิน กรมพละศึกษา,นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา,ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร,ผู้อำนวยการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย,ทีม Facebook Live ,เครือข่ายเยาวชน YSDN ภาคอีสานตอนล่าง,สำนักงานการกีฬาและการท่องเที่ยว จ.นครราชสีมา,นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

Aey Ratchanon : Stopdrink Network/West