สาธารณสุขอำเภอลับแล สคล.อุตรดิตถ์ สร้างสุข ร่วมจัดเวทีพิธีมอบเกียรติบัตร “คนหัวใจหิน สู้เหล้าครบพรรษา ปี 2565 “

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น สาธารณสุขอำเภอลับแล สคล.อุตรดิตถ์ สร้างสุข ร่วมจัดเวทีพิธีมอบเกียรติบัตร “คนหัวใจหิน สู้เหล้าครบพรรษา ปี 2565 ” ณ หอประชุมอำเภอลับแล

โดยมีนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล เป็นประธานพิธีมอบฯ ร่วมกับการประชุมประจำเดือนของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สุขภาพตนเอง โดยในปี 2565 นี้ มีผู้ได้รับใบเชิดชูเกียรติงดเหล้าเข้าพรรษา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 จากหมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 ตำบลฝายหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลชัยจุมพล หมู่ที่ 5, 7, 8, 10 ตำบลทุ่งยั้ง หมู่ที่ 4, 5, 7 ตำบลไผ่ล้อม หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5 ตำบลนานกกก รวม 5 ตำบล 20 หมู่บ้าน จำนวน 57 คน การที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

จัดกิจกรรม “คนหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษา” ในทุกๆ ปี การร่วมกันทำให้สังคมไทยลดความสูญเสียและปัญหาจากน้ำเมา ที่เราทุกคนได้ร่วมทำกันมาถือเป็นการปฏิบัติเป็นระยะเวลานานถึง 3 เดือนติดต่อกันโดยใช้เงื่อนเวลาสำคัญทางพุทธศาสนาช่วงเข้าพรรษา มารณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นกุศลเป็นผลดีต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชนรวมถึงประเทศชาติ ที่จับต้องได้อย่างชัดเจน ซึ่งพบว่ามีคนงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และยัง พบว่ายังช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากน้ำเมา ได้อีกด้วย นอกจากนี้ การงดเหล้าครบพรรษา ยังได้มีโอกาสทบทวนตัวเองอย่างจริงจัง และจะพบว่าความสุขที่เคยหายไปจะกลับคืนมา เวลาที่เคยหายไปจะกลับคืนมา มีเวลาให้คนที่เรารัก มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น สุขภาพที่ทรุดโทรมค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ มีเงินเหลือเก็บจากเดิมที่เคยหมดไปกับค่าเหล้า มีเวลาที่จะทำสิ่งต่างๆ ที่ตนเองเคยคิดที่จะทำก็มีโอกาสได้ทำ หรือได้ทำมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถตัดสินใจได้เองว่าจะเดินหน้าชีวิตต่อไปอย่างไรให้มีความสุขเหมือนช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

สำหรับคนหัวใจหินเป็นชื่อที่แสดงถึงความมานะ อดทน แข็งแกร่งต่อสิ่งยั่วยุทั้งหลาย ซึ่งต้องขอชื่นชมและให้กำลังใจคนที่ถูกคัดเลือกจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และกลายเป็นต้นแบบคนหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษาไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดสามเดือนเต็ม และอยากให้คนในครอบครัว คนรอบข้างเป็นแรงส่งที่สำคัญของคนหัวใจหิน สู่การตัดสินใจงดดื่มในระยะต่อๆ ไป หรือจะตัดสินใจงดเหล้าตลอดชีวิต การที่คนที่ตัดสินใจงด ลด ละ เลิก เหล้าเข้าพรรษา ได้สัมผัสถึงความสุข ความดีงามของชีวิต อาจจะทำให้มุ่งมั่น ดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง รักษาศีล ทำความดี ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะสู่สังคมที่ดีต่อไป

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอชื่นชม และขอขอบคุณทั้งผู้ที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ และภาคราชการที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอเป็นกำลังให้คนหัวใจหิน ตัดสินใจที่จะก้าวข้ามผ่านสู่คนหัวใจเหล็ก ที่จะสามารถงด ลด ละ เลิก การดื่มได้นานติดต่อกันมาจนครบ 3 ปี และระดับสูงสุดที่จะกลายเป็น คนหัวใจเพชร ที่สามารถตัดสินใจ เลิกดื่มได้มากกว่า 3 ปีขึ้นไป หรือตลอดชีวิต และหวังว่าปีหน้า จะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และจากประชาชนที่สนใจอยากสมัครเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในปีต่อๆ ไป ท้ายนี้ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญ ประสบโชคดีทุกประการ