เครือข่ายประเทศลาว-เวียดนาม ร่วมดูงานกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์ของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชลบุรี

        เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า หรือ SDN ได้มีโอกาสนำพาคณะดูงานชาวต่างชาติ จาก The Promotion of Family Health Association (PFHA) ประเทศลาว 2 ท่าน และ Research and Training Centre for Community Delelopment (RTCCD) ประเทศเวียดนาม 2 ท่าน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์ของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชลบุรี
         ตอนรับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นกันเอง โดยการดำเนินกิจกรรมของแกนนำเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชลบุรีนั้น เป็นการขับเคลื่อนด้วยพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างเข้มแข็ง ที่ร่วมกันออกแบบและดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง เป้าประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ เกิดขึ้นมาเพื่อขยายเครือข่ายเยาวชนที่ทำกิจกรรมในพื้นที่ให้มากขึ้น โดยมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า น้องๆ YSDN ( Youth Strong & Development Network )
    เริ่มต้นจากกิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) โดยได้เชื้อเชิญทีมผู้เข้าร่วมจากต่างชาติเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้วย เป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษของทีมเยาวชนได้เป็นอย่างดี
    กิจกรรมถัดไปเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับในประเด็นแอลกอฮอล์ของนานาชาติโดย “น้องโนเกีย” นายอรรถสิทธิ์ ไทรทอง แกนนำเยาวชน YSDN จ.ชลุบรี ที่ได้รับรางวัล YSDN Award 2022 สาขา เฝ้าระวังและกระตุ้นการบังคับใช้กฎหมาย เป็นผู้แบ่งปันความรู้และดำเนินกิจกรรมถามตอบโจทย์ปัญหาเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นกฎหมายเพิ่มมากขึ้น และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมฐาน Walk rally เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยในฐานกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 5 ฐาน เป็นฐานกิจกรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้นำและสอดแทรกข้อมูลเรื่องโทษพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยทั้งภาพรวมของกิจกรรมดำเนินไปได้เป็นอย่างดี มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างน้องๆเยาวชน YSDN และภาคีเครือข่ายต่างประเทศที่เข้าร่วมเรียนรู้อย่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้เราสามารถถ่ายทอดรูปแบบกิจกรรมและบทบาทหน้าที่การทำงานรณรงค์ของเยาวชนให้เครือข่ายต่างชาติได้รับทราบ รวมไปถึงพัฒนาศักยภาพการสื่อสารและความกล้าแสดงออกของน้องๆเยาวชนเพื่อยกระดับการร่วมกิจกรรมนานาชาติต่อไป

Sunset.