แม่ฮ่องสอนถอดบทเรียน งดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสํานักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ได้จัดเวทีถอดบทเรียนโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นการทบทวน และสรุปประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุผล และปัจจัย ที่สําเร็จและ ซึ่งใช้กระบวนการต่างๆในการสกัดความรู้เพื่อนําองค์ ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถถ่ายทอดไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ

นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า เราเป็นเมืองพุทธเห็นความไม่ดีอะไรต่างๆ มีบทเรียนทุกวัน เช่น เมาแล้วทะเลาะกัน เมาแล้วฆ่าพ่อ ลูกตีพ่อๆ ตีลูก ในแต่ละปีเราเสียทรัพยากร ทรัพย์สินต่างๆมากมาย แล้วเราจะดื่มทำไมฉะนั้นพวกเราเป็นคนที่เสียสละที่มาวันนี้ โดยจะเอาบทเรียนการดำเนินงานงดเหล้าเข้าพรรษามาขับเคลื่อนงาน และการขยายผลไปสู่หมู่บ้าน ตำบลอื่นๆ ผมเองก็เป็นต้นอย่างให้กับหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทุกงานที่ไปร่วมงานกับชุมชนเราไม่เมาก็สนุกได้ จึงขอให้การสรุปบทเรียนในวันนี้ขยายผลระยะต่อไป

นายรอน ใจกันทา ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในวันนี้เป็นโอการอันดีที่แม่ฮ่องสอนจะได้ทบทวนบทเรียนการดำเนินงานงดเหล้าเข้าพรรษา โดยเริ่มจากอำเภอเมืองเป็นที่แรก หลังจากกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือนผมได้เน้นย้ำให้แกนนำชุมชนให้นึกถึงสุขภาพ ตัวเอง หลังจากงดแล้วสุขภาพก็ดีขึ้น เศรษฐกิจครอบครัว ที่ผ่านได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน มีการขับเคลื่อนโครงการโดยส่วน ราชการ อบต. ผู้นําชุมชน  อสม. และมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน สำหรับวันนี้ชุมชนที่มาถอดบทเรียนงดเหล้าเข้าพรรษประกอบด้วย

-บ้านห้วยโป่ง

-บ้านผาบ่อง

-บ้านแม่สะกึด

-บ้านห้วยเดื่อ

-บ้านท่าโป่งแดง

-บ้านห้วยขาน

-บ้านห้วยมะเขือส้ม

-ตำบลจองคำ

กองบรรณาธิการ SDNThailand