คณะดูงานจากประเทศเวียตนามและลาวดูงานโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันลดปัจจัยเสี่ยง(เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย

คณะดูงานจากประเทศเวียตนามและลาวดูงานโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันลดปัจจัยเสี่ยง(เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด

โดยคุณมาลัย มินศรีและคุณอุบลวรรณ คงสว่างพร้อมทีมงานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากResearch and Training Centre for Community Development (RTCCD) ประเทศเวียตนาม และ Promotion of Family Health Association (PFHA) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักห้า(โรงเรียนบ้านดอนไผ่) และเทศบาลตำบหลักห้า (ทต.หลักห้า) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยเริ่มจากการนำเสนอของเจ้าหน้าที่โครงการ การศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติและการศึกษาเรียนรู้ของฝ่ายนโยบายที่เทศบาลตำบหลักห้า

การนำเสนอของเจ้าหน้าที่โครงการฯ : โดยคุณมาลัย มินศรีและทีมงานนำเสนอว่าด้วยอายุของนักดื่มหน้าใหม่ที่มีอายุน้อยลงเรื่อย ๆ โครงการนี้จึงเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กปฐมวัย อายุ 2-6 ปี โดยกิจกรรมเน้นการส่งเสริมพัฒนาของเด็ก รวมถึงความรู้รอบด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม วินัย และสติปัญญาโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โครงการได้ผลิตสื่อสำหรับเป็นคู่มือการสอนและคู่มือการดำเนินงานให้กับครูและผู้ปกครอง รวมถึงมีการอบรมและการนิเทศโรงเรียนทีเข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งโครงการฯ ได้มอบสื่อการเรียนรู้ให้กับคณะศึกษาดูงานด้วย

การเรียนรู้จากโรงเรียน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักห้า(โรงเรียนบ้านดอนไผ่) ได้นำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านนิทาน การออกกำลังกาย เพลง และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงานที่สำคัญคือ นักเรียนเรียนรู้ที่จะปฏิเสธเมือเห็นผู้ใหญ่ดื่มหรือสูบบุหรี่ด้วย โดยเฉพาะการแสดงออกด้วยการท่า “Just say NO” นอกจากนี้ยังพบว่า ในชุมชนอัตราการดื่มเหล้าลดลงด้วย โดยแทบจะไม่มีการดื่มเหล้าในชุมชน

การศึกษาเรียนรู้ของฝ่ายนโยบายที่เทศบาลตำบหลักห้า : เทศบาลตำบหลักห้ามีงบประมาณปีละ 200 ล้านและจัดสรรให้แก่เรื่องการศึกษา 30 ล้านหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่งเป็นจำนวนมากและบ่งชี้ให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของเทศบาล นอกจากนี้ถ้าโรงเรียนต้องการทำโครงการต่างๆ เช่นปัจจัยเสี่ยงสามารถเขียนโครงการมาของการสนับสนุนจากเทศบาลได้ โดยจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการต่างๆ ทุกๆ เดือน ที่ผ่านมาโครงการที่โรงเรียนเสนอจะได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลทุกครั้ง

คณะศึกษาดูงานกล่าวว่า ในประเทศลาวเด็กได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มากแต่เด็กยังไม่ได้รับการปกป้องเท่าที่ควร ขณะที่ผู้แทนจากคณะดูงานของประเทศเวียตนามกล่าวว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาเน้นการทำงานกับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายระดับประเทศ เช่น สามารถร่วมผลักดันให้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย แต่ว่ายังไม่ได้ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเท่าที่ควร ซึ่งจะนำผลการเรียนรู้ในครั้งนี้กลับไปหารือกับคณะทำงานเพื่อเพิ่มการทำงานในระดับท้องถิ่นและชุมชนให้มากขึ้น

กองบรรณาธิการ SDNThailand