อบรมเชิงปฏิบัติการครู สร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย สถานศึกษาเครือข่าย รุ่นที่ 3/2565

อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษา โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย สถานศึกษาเครือข่าย รุ่นที่ 3/2565 จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 อ. หลังสวน จ. ชุมพร

ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายในจังหวัดชุมพรเขต 2 จำนวน 47 แห่ง 185 คน นายวิชาญ คงรัสมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมพร เขต 2 เด็กปฐมวัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง ปัจจัยเสี่ยงเหล้า-บุหรี่ เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก

โครงการปลูกพลังบวกฯ ที่เข้ามาในโรงเรียนสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บริหาร ครูปฐมวัยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ในการจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์และเป็นภูมิคุ้มกันโดยสร้างให้เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิต เพื่อให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเต็มศักยภาพและเติบโตขึ้นเป็นประชากรที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาเครือข่ายในจังหวัดชุมพร ที่สมัครที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๕๗ แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการอบรมครั้งนี้ สโมสรไลออนส์หลังสวน-ชุมพร ภาค ๓๑๐ ปี ร้านพัฒน์ อ.หลังสวน ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการอบรมและได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๒ ที่ให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมในการการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งได้ประสานงานสถานศึกษาในสังกัดให้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

กองบรรณาธิการ SDNThailand