การนิเทศ ติดตามและประเมินศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

31 สิงหาคม 2565 สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน

โดยมีคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย

1) นางกอบกมล ทบบัณฑิต ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 2) นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 3) นายจักรวรรดิ์ ญาณกรกสุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ 4) นายประสาท ศรีสวัสดิ์ หัวหน้างานการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน เข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของโครงการฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอเป็นกำลังใจและส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายทางด้านการศึกษาปฐมวัย ต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand