เทศบาลนครนครขอนแก่นร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, สสส., ผู้นำชุมชน, สภาเด็กฯ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อน ถอดบทเรียน ประเพณีงานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า”

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายศรัณย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อน “งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า”ร่วมกับ สสส เครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยมี นายสังวาล เมืองโคตร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน, ตัวแทนวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, นายสุรชัย สุวรรณสิรินนท์ ประธานชุมชนหลักเมือง, นายจิตติ เชิดชู ประธานชุมชนเทพารักษ์ 5, นส.จินตนา โททำ ประธานชุมชนพระนครศรีบริรักษ์, ตัวแทนชุมชนธารทิพย์, อพปร. ศูนย์เยาวชน สภาเด็กและเยาวชนและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

เทศบาลนครขอนแก่นเห็นถึงความสำคัญในการรักษาประเพณีที่ดีงาม และลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณี เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ ลดการทะเลาะวิวาท และเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว จึงได้จัดโครงการ “ถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า ที่ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-ปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 13 ปี โดยความร่วมมือจาก สสส. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ดูแลรับผิดชอบ หรือการดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานสงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว ปลอดเหล้า พร้อมข้อแนะนำในการจัดงาน เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand