จังหวัดหนองคาย รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ” หมู่บ้านรักษาศีลห้า ” ประจำปี ประจำปี 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ วัดสิงห์ทองเจติยาราม บ้านหนองกุ้งใต้ ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีลห้า “จังหวัดหนองคาย ประจำปี ประจำปี 2565

ดร. รองเจ้าคณะภาค8 พระศรีกิตติเมธี ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะภาค 12 (ธ) พระราชรัตนาลงกรกรณ์ รศ.,ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย กรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้า ส่วนกลาง พระศรีวชิรโมลี ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระศรีญาณวงศ์ ป.ธ.๙ ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าคณะทุกอำเภอ กองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ถวายการต้อนรับ พระเทพวรมุนี ทป.เจ้าคณะภาค 10 วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักศีลห้า ประจำหนตะวันออก และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ณ วัดสิงห์ทอง เจติยาราม ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายโดยมี มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ผอ.สนง.จังหวัดหนองคาย นายอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชน

ในการนี้ พระเทพวรมุนี ได้มอบโล่รางวัลหมู่บ้านรักษาศีลห้า ต้นแบบ ประจำปี 2565 ระดับจังหวัดให้กับ วัดอุดมพร บ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย และวัดเทสรังสี (ธ) บ้านวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย อีกด้วย

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ในส่วนของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จังหวัดหนองคาย ได้ขับเคลื่อนโครงการฯ ในเชิงคุณภาพโดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกัน เป็นภาคีเครือข่าย ทั้งส่วนราชการ คณะสงฆ์ องค์กรเอกชน ตลอดจนชุมชน ภาคประชาสังคม อีกทั้งได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อน เน้นดำเนินการส่งเสริมตามแนวศีล ๕ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นายกังวาล ครองยุทธ ผู้ประสานงานเครืข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองคาย มีการเชื่อมการทำงานจากหมู่บ้านรักษาศีลห้า ยกระดับให้เป็นชุมชนคนสู้เหล้า และชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้า โดยมีอาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้า รณงค์ชวนคนลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกออล์ เชิดชูบุคคลต้นแบบคนหัวใจหิน คนหัวใจเพชร และพัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชรบ้านหนองกุ้งใต้ในการเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ ซึ่งบ้านหนองกุ้งใต้ เป็นชุมชนชุมชนคนสู้เหล้า อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

Cr.สคล.หนองคาย

กองบรรณาธิการ SDNThailand