อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายในจังหวัดสงขลา

โครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายในจังหวัดสงขลา และคณะนิเทศ ติดตาม ประเมินผล รุ่นที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 เพื่อพัฒนาครูปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการปลูกพลังบวกฯ มีสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการปลูกพลังบวกฯ ในจังหวัดสงขลา จำนวน ๓๔ แห่ง สังกัด

สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ,สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.),เทศบาลเกะแต้ว,เทศบาลโคกม่วง,เทศบาลสงขลา,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ,

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง,องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ มีจำนวนครูผู้เข้าร่วม 125 คน คณะนิเทศ 25 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน ได้เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ โดยเฉพาะคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้สถานศึกษาได้รับประโยชน์จากการนิเทศ ติดตาม การให้คำปรึกษา แนะนำรวมทั้งได้เกิดเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยโดยรวม

กองบรรณาธิการ SDNThailand