“งานบุญ งานประเพณี ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นำโดยนายรอน ใจกันทา ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเครือข่าย ได้เข้าพบ นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุญประเพณีปลอดเหล้าสนับสนุนงานงดเหล้าเข้าพรรษาลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนที่ร่วมกิจกรรม 7 แห่ง อำเภอแม่สะเรียงในการสื่อความรู้สุขภาวะงานบุญปลอดเหล้าสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง

โดยนำเสนอรูปแบบกลไกและขั้นตอนการดำเนินงานรวมทั้งกรณีตัวอย่างจากในพื้นที่เพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แก่ภาคีเครือข่าย การสร้างเสริมสุขภาพ คือ กระบวนการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถ ควบคุมพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง สังคม สิ่งเเวดล้อม เพื่อให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน มีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี

กองบรรณาธิการ SDNThailand