ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอปทุมรัตต์ ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ชุมชนบ้านโพธิ์น้อย โรงเรียน หน่วยงานราชการ ร่วมจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมอำเภอปทุมรัตต์ ครั้งที่ 1 ตำบลโพนสูง ชุมชนวัดโพธิการาม ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการทำให้หมู่บ้านเข้มแข็ง สังคมคุณธรรม สังคมเอื้ออาทร สังคมไม่ทอดทิ้งกัน

เป็นการพัฒนาคน ด้านกายภาพ สังคม อารมณ์ สติปัญญา และเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้เกิดความรู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา กิจกรรมเริ่มในเวลา 07.00 น. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ปู่ ย่า ตา ยาย ลูกหลาน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรตลอดเส้นทาง เป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีและร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษาของคนไทยพุทธ หลังจากทำบุญตักบาตรแล้ว

พระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ และนายปรีชา แสนรัตต์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมปฏิญาณตนบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษา และพิธีมอบบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานในระดับตำบลโพนสูง (MOU) ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องงานบุญสร้างสุขปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ชาวตำบลโพนสูงมีข้อตกลงร่วมกันจะขับเคลื่อนงานบุญประเพณีในตำบลให้เป็นงานสร้างสุข ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 เพื่อเป็นงานบุญลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและลดการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อลดอุบัติเหตุและลดการทะเลาะวิวาทในงาน เพื่อลดนักดื่มหน้าใหม่ในตำบล

โดยกำหนดงานบุญประเพณีดังนี้ 1)งานบุญปริวาสกรรม 2)งานกุ้มข้าวใหญ่ 3)งานบุญข้าวจี่ 4)งานบุญผะเหวด 5)งานสงกรานต์ 6)งานบุญเบิกบ้านซำฮะเลี้ยงปู่ตา 7)งานบวช 8)งานศพ 9)งานบุญแจกข้าว 10)งานเข้าพรรษางดเหล้า 11)งานบุญประดับดิน 12)งานบุญข้าวสาก 13)งานออกพรรษา 14)งานลอยกระทง 15)งานบุญกฐิน นายปรีชา แสนรัตต์ ได้กล่าวให้กำลังใจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. ที่จะขับเคลื่อนงานบุญประเพณีในตำบลให้เป็นตำบลต้นแบบเพื่อให้ตำบลอื่น ๆ มาศึกษาดูงาน และขยายไปสู่ตำบลอื่น ในอำเภอปทุมรัตต์ และจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand