อำเภอเทิง เชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนงานศพปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ สสอ.เทิง ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.เทิง) ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา และการลงนามMOU เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานศพปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ งานบุญประเพณีในวัดปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่

ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังเปลี่ยนแปลงค่านิยมการดื่มเหล้าในงานบุญ ประเพณี นำไปสู่การลด ละ เลิกเหล้า ป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ทำการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเรื่อง”งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน” ขึ้น และนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ บันทึกข้อตกลงถือเป็นกฎ กติกา ร่วมกันในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ที่จะปฏิบัติร่วมกันนำไปสู่การจัดการปัญหาผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป # ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย # ศูนย์ประสานสานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน # Y-SDN เทิง

กองบรรณาธิการ SDNThailand