ประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายสู่โรงเรียนต้นแบบโดยการนิเทศแบบเครือข่ายการเรียนรู้กัลยาณมิตร

โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย  จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕   ณ โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร จังหวัดน่าน

การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายสู่โรงเรียนต้นแบบโดยการนิเทศแบบเครือข่ายการเรียนรู้กัลยาณมิตร ของ โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย  ครั้งนี้มี  วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ

1. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศแบบยั่งยืนด้วยระบบเครือข่ายการเรียนรู้ โดยพัฒนา โรงเรียนต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้  และโรงเรียนเครือข่ายเป็น โรงเรียนต้นแบบ

2. เพื่อให้แหล่งเรียนรู้ และโรงเรียนต้นแบบ มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

มีผู้เข้าประชุมปฏิบัติการได้แก่ครูปฐมวัยในสถานศึกษาแหล่งเรียน และสถานศึกษาต้นแบบ จำนวน ๖๐  คน  ซึ่งมีทีมวิทยากรของโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย  ภาคเหนือ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ และหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน

ให้ความรู้การขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำปี 2565 และแนวทางการพัฒนาโรงเรียน จาก  โรงเรียนเครือข่ายยกระดับสู่โรงเรียนต้นแบบ โดยนักวิชาการโครงการ (นางกอบกมล  ทบบัณฑิต ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ)

AAR การขับเคลื่อนโครงการปลูกพลังบวกฯ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา นายประสาท  ศรีสวัสดิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา สนง.เทศบาลเมืองน่าน

แนวทางการนิเทศโรงเรียนเครือข่ายและให้คำปรึกษาการจัดทำคลิปวิดีโอแนว ทางการจัด กิจกรรมโครงการปลูกพลังบวกฯ (นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพป.น่าน 1)

 แนวทางการจัดงานเสวนาวิชาการและแสดงผลงานโรงเรียนที่ผ่านการพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการปลูกพลังบวกฯ (นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.น่าน 1) 

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายสู่โรงเรียนต้นแบบโดยการนิเทศแบบเครือข่ายการเรียนรู้กัลยาณมิตร และนำไปสู่การเรียนการสอนให้กับลูกหลานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand