การประชุมปฏิบัติการ: การนิเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กจังหวัดน่าน ให้เป็นศูนย์ต้นแบบโครงการปลูกพลังบวก

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานกองทุน สนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑

จัดประชุมปฏิบัติการ: การนิเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กจังหวัดน่าน ให้เป็นศูนย์ต้นแบบโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่)สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะกระบวนการนิเทศการศึกษาปฐมวัยและกิจกรรมโครงการปลูกพลังบวกฯ แก่ผู้อำนวยการกองการศึกษาและนักวิชาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยนายกิตติพัทธ์ อานุภาเวนะวัฒน์ ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ และนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานให้โอวาทในพิธีปิดการประชุม

และทีมวิทยากรของโครงการปลูกพลังบวกฯได้แก่นางกอบกมล ทบบัณฑิต ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นายประสาท ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา สนง.เทศบาลเมืองน่าน นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์และนายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต ๑เป็นวิทยากรในการอบรม ผู้เข้าอบรมได้แก่ผู้อำนวยการองการศึกษา และนักวิชาการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด๑๐๐ คน

กองบรรณาธิการ SDNThailand