ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลเยาวชน จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลเยาวชน จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.

1-3 กรกฎาคม 2565
ณ  อาคารสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา คลองหก จ.ปทุมธานี
ฟรี สำหรับเครือข่ายผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล สคล.
รับจำนวนจำกัด
สมัครได้ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มิย 65 เวลา 18.00 น.
………………………………
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการอบรม
1. เป็นผู้ฝึกสอนทีมกีฬาฟุตซอลเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี ที่เคยเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ SDN Futsal NO L Cup หรือเป็นสมาชิกเครือข่ายผู้ฝึกสอนกีฬาเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ทีมละไม่เกิน 2 คน
2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
3. ไม่จำกัดเพศ และอายุ
4. สามารถเข้าอบรมได้ทั้ง 3 วันตามที่กำหนด
……………………………..
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565
08.00-08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม
08.30-09.00 น. เช็คอิน
09.00-09.20 น. พิธีเปิดการอบรม
– ผู้แทนจากกรมพลศึกษา    
– ผู้แทนกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
– นายธีระ วัชรปราณี      ผู้จัดการ สคล.  
09.00-12.00 น. “สิ่งสำคัญสำหรับผู้ฝึกสอนเพื่อสร้างนักกีฬาที่มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม”
วิทยากร :  นายบุญเลิศ  เจริญวงศ์   ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
15.10-17.00 น. Coaching Program (บรรยาย)    วิทยากร: นายบุญเลิศ เจริญวงศ์
17.30-18.00 น. อาหารเย็น
18.00 -19.30 น. Coaching Program (ภาคปฏิบัติ)  วิทยากร: นายบุญเลิศ เจริญวงศ์
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น. เช็คอิน
09.05-12.00 น. จิตวิทยาการกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอน    วิทยากร : ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย  
                               รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.05-15.30 น. วิทยาศาสตร์การกีฬา : การป้องกันและรักษาอาการบาดเจ็บในกีฬาฟุตซอล  (บรรยายและฝึกปฏิบัติ)
วิทยากร :  นางณัฏฐวี แสงอรุณ กลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา   สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
15.30-16.45 น. วิทยาศาสตร์การกีฬา : การประเมินและพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬา  ฟุตซอลเยาวชน (บรรยาย)  วิทยากร :  ดร.อัชรัฐ ยงทวี  สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
16.45-18.00 น. การทดสอบสมรรถภาพทางกายเฉพาะกีฬาฟุตซอล (ฝึกปฏิบัติ)
วิทยากร :  นายธิติวัฒน์ น้อยคำเมือง  สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
18.00-19.00 น. อาหารเย็น
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.05-10.30 น. กรณีศึกษา Case Study การสร้างข้อตกลงและการปลูกฝังรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงให้กับนักกีฬา   โดย นายธีระ วัชรปราณี    ผู้จัดการ สคล.
10.30-12.00 น. วิทยาศาสตร์การกีฬา : สมรรถภาพทางสมองสำหรับกีฬาฟุตซอล
วิทยากร :  ดร.อัชรัฐ ยงทวี  สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. กรณีศึกษา (Case Study) การค้นหานักกีฬาที่มีพรสวรรค์และการพัฒนานักกีฬาเยาวชนในระยะยาว  โดย ดร.อัชรัฐ ยงทวี สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
14.30-15.30 น. สรุปแลกเปลี่ยนจากสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรม
15.30-16.00 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร

_______________________

หมายเหตุ ในหัวข้อที่มีการฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้าร่วมการอบรมแต่งกายในชุดกีฬาและรองเท้าสำหรับออกกำลังกาย,
โปรดนำของใช้ส่วนตัว และยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) มาด้วย

***ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนถัดไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand