เวทีถอดบทเรียนเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคเหนือบน 3 จังหวัด (แพร่ น่าน ลำปาง )

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 3565 ณ ห้องประชุมล้อมรัก โรงแรม ณ บ้านแม่รีสอร์ท  อ.เมือง จ.ลำปาง

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ได้มีจัดวทีแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้า และวางแผนในการขับเคลื่อนพื้นที่ ประกอบด้วย บ้านพญาวัด ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน บ้านหน่องม่วงไข่ จ.แพร่ บ้านดอนแก้ว ต.ร่องเคาะ และ บ้านร่องต้า ต.บ้านหวด จ.ลำปาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อสรุปบทเรียนการทํางานชุมชนคนสู้เหล้าและให้เกิดการแลกเปลี่ยนการทํางานระหว่างชุมชนต่างๆ (ทบทวน ถอดรหัส วางแผน ฐานข้อมูล)

2) เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการ สร้างพลัง และขยายผลต่อยอดการทำงาน

ในการจัดเวทีถอดบทเรียนครั้งนี้ค้นพบว่าผู้ดื่มและเกิดปัญหาต่อเนื่องจนทำให้เกิดความสูญเสียถ้าไม่ดื่มเหล้าแล้วกลับมาทบทวนดูเราจะเห็นคุณค่าของตัวเราเองว่าจะไปทำประโยชน์ต่อไปได้อีกมากและเชื่อว่าชีวิตตัวเราเองและครอบครัวจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิมคณะทำงานชุมชน 4  แห่ง ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นชุมชนต้นแบบในการทำงานชุมชนคนสู้เหล้าในระดับจังหวัดมีแกนนำคนหัวใจเพชรขับเคลื่อนงานในชุมชนด้วยการจัดตั้งชมรม ทำกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา งานบุญประเพณี งานศพปลอดเหล้า ส่งเสริมชีพคนเลิกเหล้า รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคนเลิกเหล้าแกนนำและคณะทำงานในพื้นที่  เช่น

1.มีความเข็มแข็งและหลายหลายจัดตั้งกลุ่ม องค์กรในระดับชุมชน มีสมาชิก แผนงานการดำเนินงานในระยะยาว

2. การทำงาน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน

3. มีการดำเนินงานที่ผ่านมา ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี

4. เกิดมาตรการชุมชน /กติกา หรือตำบลที่ชัดเจน

5. แกนนำสามารถนำองค์ความรู้ บทเรียนประสบการณ์เผยแพร่ เพื่อขยายผล

6. การใช้ทุนในพื้นที่ สมทบร่วมในการทำงาน เช่น กองทุนสุขภาพท้องถิ่น

กองทุนหมู่บ้าน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หรือกองทุนอื่น ที่ก่อตั้งขึ้นเป็นต้น

กองบรรณาธิการ SDNThailand