เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดโควิด-19

ใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเพ็ญอำเภอ หนองหาน อำเภอโนนสะอาด อำเภอหนองแสง อำเภอบ้านดุง และเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีตัวแทนจากแต่ละอำเภอ หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตัวแทนชุมชน และประธานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดอุดรธานีของทั้ง 5 อำเภอ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดภัย ในพื้นที่ตัวเอง ในช่วงปีที่ผ่านมา ว่ามีกระบวนการดำเนินงานอย่างไร อุปสรรคปัญหาอะไรบ้าง แนวทางที่อยากทำต่อ และข้อเสนอแนะต่อเวที

จากการพูดคุยในเวทีของแต่ละอำเภอ พบว่า กระบวนการทำงานส่วนใหญ่มีการขับเคลื่อนงานปลอดเหล้าในชุมชน ระดับตำบลบ้างอย่างต่อเนื่อง เช่น งานงดเหล้าเข้าพรรษา งานศพ งานบุญกฐิน มีบ้างบางพื้นที่ ที่จัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้าที่เป็นงานใหญ่ในระดับตำบลและอำเภอ เช่น งานสงกรานต์ งานบุญบั้งไฟ งานอัตลักษณ์ท้องถิ่น(งานมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน) งานลอยกระทง งานบุญคูนลาน เป็นต้น ส่วนแนวทาง และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไป เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือต้องมีการขับเคลื่อนงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เข้มข้น และขยายผลสู่ชุมชนอื่นด้วย นอกจากนี้ยังมีการเสนอแนะให้ปลูกฝังกระบวนการดำเนินงานเหล่านี้กับกลุ่มเยาวชนอีกด้วย เพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงในพื้นที่ ที่ถูกมองเห็นว่าธุรกิจแอลกอฮอล์พยายามแทรกซึมเข้าถึง การดำเนินงานจึงต้องมีกระบวนการที่มีทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ด้วย

#เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน #บุญประเพณีปลอดเหล้า

กองบรรณาธิการ SDNThailand