อุดรธานีจัดเวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 7 หน่วยงาน 5 อำเภอ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี จัดเวทีบันทึกข้อตกลงในพื้นที่ 7 หน่วยงาน 5 อำเภอ ซึ่งได้แก่ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุมภวาปี อำเภอหนองวัวซอ อำเภอสร้างคอม อำเภอกู่แก้ว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 6 แห่ง

ได้ตกลงจัดทำบันทึกความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี มีนายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร้วมกับหน่วยงานต่างๆ

โดยการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ใน 5 อำเภอนี้ ก็ได้มีการขับเคลื่อนเช่นเดียวกันกับอำเภอนำร่อง 5 อำเภอในปี 2563 ได้แก่ งานสงกรานต์ งานกาชาด งานลอยกระทง งานบุญบั้งไฟ งานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และงานประจำปีต่างๆ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑

รวมไปถึงการจัดงานเลี้ยงหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ งานเกษียณอายุราชการ งานเลี้ยงกำนันผู้ใหญ่บ้าน งานเลี้ยง อสม.

นายภาคภูมิ ปุผมาศ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า

ในปีนี้ จะมีการขับเคลื่อนต่อ รวมกันเป็น 10 อำเภอเข้มข้น และจะมีการติดตามในระดับอำเภอต่อ เพื่อเก็บข้อมูลการดำเนินงาน และโอกาสต่อไปก็อยากทำให้ครบทั้งจังหวัด เพราะเชื่อว่า การผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะเป็นเรื่องที่ดี นอกจากหน่วยงานจะได้ประสานความร่วมมือกันแล้ว ชุมชนยังได้เคลื่อนงานอีกด้วย

กองบรรณาธิการ SDNThailand