บุญบั้งไฟปลอดเหล้า ผ่านเวทีประชาคมชุมชน คนกระนวน

17 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาล โนนใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในเวทีประชาคมชุมชน ซึ่งมีการพูดคุยหารือแนวทางการจัดงานบุญบั้งไฟ อำเภอกระนวน โดยมีรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานในสังกัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระนวน เข้าร่วมเวทีประชาคมในวันนี้

โดยในช่วงเช้าจัดเวทีประชาคม หมู่ 1 ชุมชนสว่างพัฒนา และชุมชนประชาร่วมพัฒนา ส่วนช่วงเย็นเป็นเวทีประชาคม หมู่ 6 ชุมชนหนองโกศรีพัฒนา และชุมชนสุขสมบูรณ์นาสวัสดิ์

ด้านนายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้แทนสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า และทิศทางในการสนับสนุนการจัดงานในเวทีประชาคมวันนี้

โดยมีมติไปในทิศทางเดียวกันคือต้องการเห็นงานบุญประเพณี บุญบั้งไฟของอำเภอกระนวน เป็นงานที่อนุรักษ์ความสวยงามทางศิลปะวัฒนธรรม และคุณค่าที่แท้จริงของงานบุญประเพณี คือการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีให้คนในชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน คือการสนับสนุนให้จัดประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ขบวนฟ้อนรำ และขบวนรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งมีมติให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน และร่วมประกาศเจตนารมณ์ การจัดงานบุญบั้งไฟ อำเภอกระนวน เป็นงานบุญบั้งไฟสร้างสุข ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ในปีนี้ เพื่อส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พลักดันให้เป็นต้นแบบของการจัดงานให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป

การจัดเวทีประชาคม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 และ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเหลืออีก 4 พื้นที่ และคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับและมีมติไปในทิศทางเดียวกันทุกพื้นที่ชุมชน พร้อมที่จะผลักดันให้เป็นนโยบายระดับอำเภอต่อไปในอนาคต

กองบรรณาธิการ SDNThailand