เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดบึงกาฬจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดบึงกาฬจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมภาคีเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงอำเภอบึงโขงหลง และแสวงหาความร่วมมือกำหนดนโยบายสาธารณะ นำไปสู่การปฏิบัติ “ปรับพฤติกรรม เพื่อ เปลี่ยนคุณภาพชีวิต” ภายใต้กรอบแนวคิดการทำงาน “ใช้พื้นที่เป็นฐาน บูรณาการทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการเรียนรู้ สู่วิถีชุมชนคนสู้เหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

วันที่ 11 พ.ค. 2565 นายศัตรูพ่าย คชราช ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมภาคีเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงอำเภอบึงโขงหลง ณ ห้องประชุมอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โดยนายสฤษดิ์ รัตนวงษ์ นายอำเภอบึงโขงหลงเป็นประธานเปิด มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมได้แก่ นายชาญศักดิ์ ครองสิงห์ สาธารณสุข อำเภอบึงโขงหลง เจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง ผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดบึงกาฬ ผู้แทนจากอุทยานแห่งชาติภูลังกา ตัวแทนไกด์ชุมชน ผู้แทนจากอบต.บึงงาม มูลนิธิเมาไม่ขับ

การจัดเวทีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสวงหาความร่วมมือ วางเป้าหมายกำหนดทิศทางและบูรณาการ ความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการลดปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน (โชว์ แชร์ เชื่อม) และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัวและชุมชน จากการประชุมมีการแลกเปลี่ยนการทำงานและแนวทางที่จะขับเคลื่อนงานร่วมกันในระดับอำเภอ

โดยนายสฤษดิ์ รัตนวงษ์ นายอำเภอบึงโขงหลงได้กล่าวว่า ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน ต้องช่วยกัน ร่วมไม้ร่วมมือกันในอำเภอ ให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และตั้งใจที่จะเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน, เจ้าคณะอำเภอ ได้กล่าวว่า ทางวัดได้เคลื่อนงานศพ งานบุญปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข ทำมา 10กว่าปีแล้ว ไม่มีการทะเลาะวิวาทกัน เคลื่อนโดยมีกติกา มีกฎ และต้องมีคณะกรรมการที่ดูแลอย่างจริงจัง, ตัวแทนอุทยานแห่งชาติภูลังกา ได้กล่าวว่า อุทยานเป็นเขต ห้ามดื่ม-ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทางอุทยานก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นก็จะเชิญออกจากอุทยานทันที, นายชาญศักดิ์ ครองสิงห์ ได้กล่าวว่า พชอ. เน้นการทำงาน 2 เรื่อง คือ 1.แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทางจราจร และความปลอดภัยทางอาหาร 2.งานบุญปลอดเหล้า 1 ตำบล 1 งานบุญปลอดเหล้า ในช่วงสุดท้าย ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะผลักดันการลดปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจะมีการทำงานร่วมกัน เชื่อมงานกันในระดับตำบล และอำเภอต่อไป