ประชุมพิจารณาโครงการ ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (เหล้า-บุหรี่) ปีงบประมาณ 2565 พื้นที่ 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565ณ ห้องประชุม โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จัดประชุมพิจารณาโครงการ ให้แก่ คณะทำงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อพัฒนาโครงการ

สานพลังภาคีเครือข่ายและขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า-บุหรี่

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ฮูดา แวะหะยี อาจารย์ศรีสุวรรณ ควรขจร อาจารย์คำรณ ชูเดชา และ คุณชัยณรงค์ คำแดง มาร่วมแลกเปลี่ยน ให้คำแนะนำ ในการพัฒนาโครงการให้ขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามบริบทพื้นที่ รวมถึง สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ การขับเคลื่อนงาน ด้านสุขภาวะ ของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) #สสส#สคล#thaihealth#งดเหล้าใต้ล่าง#งดเหล้าสงขลา#สื่อรักให้พักเหล้า#ไม่สูบไม่ดื่มไม่เสพไม่เสี่ยงโควิด

กองบรรณาธิการ SDNThailand