พิธีเปิดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ในเทศกาลส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 19.30 น. ณ วัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

พิธีเปิดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ในเทศกาลส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 19.30 น. ณ วัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โดยมีพระราชธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี และนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีผู้จัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ กล่าวเปิดในเทศกาลส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2565 ขอขอบคุณท่านสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี งานสงกรานต์วัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ถือเป็นงาน ประเพณีสำคัญของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้ส่งเสริมให้จัดงานติดต่อกันมาเป็นเวลายาววนาน โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจันทบุรี และหน่วยงานอื่น ๆ

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน ของทุกปี หากสถานการณ์ปกติ ทุกวันที่ 12 เมษายน ของทุกปี ในช่วงเช้าจะมีประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธจำนวนมากมาทำบุญที่วัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยธรรมเนียมปฏิบัติหลังจากที่มีการทำบุญตักบาตร และพิธีเปิดงานเรียบร้อยแล้ว ประธานในพิธีกวนข้าวทิพย์ด้วยตนเอง และผู้เข้าร่วมงานจะมาร่วมกวนข้าวทิพย์ พิธีกวนข้าวทิพย์ ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา พิธีการกวนข้าวทิพย์นั้น ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนชาวจันทบุรีอย่างมาก กิจกรรมนี้จะดำเนินต่อไปตั้งแต่ช่วงเข้าจนกระทั่งช่วงก่อนเที่ยง และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกวนข้าวทิพย์แล้ว จะมีการแบ่งข้าวทิพย์นี้ให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้แบ่งกันไปรับประทานเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ ซึ่งมีความเชื่อกันว่า เมื่อได้รับประทานข้าวทิพย์แล้วจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย ส่วนประเพณีสงกรานต์นั้นโดยทั่วไปที่อื่น ๆ จะมีเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น แต่ประเพณีสงกรานต์ในจังหวัดจันทบุรีนั้น มีตอนค่ำตั้งแต่ หกโมงเย็น เป็นต้นไป จนกระทั่งถึงตีห้า ของวันรุ่งขึ้น และนอกจากเน้นในเรื่องของความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจแล้ว ยังมีเรื่องของสงกรานด์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ และการจัดงานสงการนต์ในอำเภอต่างๆตามมาตรการร่วมกันของจังหวัด เทศบาลเมืองจันทบุรี กำหนดให้จัดงานโดยมีหลายองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานตั้งแต่การเตรียมงาน การประสานงานการประชาสัมพันธ์ อาทิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี บริษัท ห้างร้าน เอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ออกมาด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม

กองบรรณาธิการ SDNThailand