กิจกรรมพี่สอนน้อง ค่ายวิชาการภาษาไทยและการสร้างค่านิยมปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ “ครูดีไม่มีอบายมุข”

วันที่ 4-10 เมษายน 2565 นายกัมพล พรมมา แกนนำเยาวชน Y-SDN จังหวัดขอนแก่น นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น

นำคณะนักศึกษาแกนนำจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู (ครูดีไม่มีอบายมุข) ณ โรงเรียนบ้านวังมน ตำบลโคกสูง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม จัดให้มีกิจกรรมพี่สอนน้อง ค่ายวิชาการภาษาไทยและการสร้างค่านิยมปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ “ครูดีไม่มีอบายมุข”

ผลิตสื่อการเรียนการสอนและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการเรียนการสอน โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านวังมน ตำบลโคกสูง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน

กองบรรณาธิการ SDNThailand