เครือข่ายงดเหล้า​ จัดประชุมปฏิบัติการระดับชาติ​ เสริมพลังครูดีไม่มีอบายมุข​ปี​2565

วันที่ 3 กันยายน 2565 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ร่วมกันจัดประชุมปฏิบัติการระดับชาติ การจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ด้วย คำพ่อสอน ครั้งที่ 6

โดยนายธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2565 ให้แก่ นางสาวรสนา โตสิตระกูล และนางพรรษา บัวมะลิ ในฐานะเป็นผู้มีคุณูประการต่อสังคม

ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการครูดีไม่มีอบายมุขที่ผ่านมานั้นทำให้บุคลกรทางการศึกษาที่ปลอดจากอบายมุข ได้รับพลังใจ กลับไปทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการดูแลนักเรียนให้ปลอดจากอบายมุข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอบายมุขอื่นๆ ทั้งยังเกิดการลด เลิก อบายมุขได้เพิ่มขึ้นในสังคมครู ผู้บริหารการศึกษา ในกิจกรรมผู้เข้าร่วมได้รับฟังธรรมจากท่านสมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ​ ณ​ ห้อง​ประชุมคุรุสภา​ กระทรวงศึกษาธิการ

การจัดประชุมปฏิบัติการระดับชาติ การจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ด้วย คำพ่อสอน ครั้งที่ 6 ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีฯ จำนวน 200 ท่าน โดยเป็นประชุมปฏิบัติการ “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” ประตูสู่การป้องกันแก้ไข ปัญหาเหล้าบุหรี่และพัฒนาการศึกษาเป็นกระบวนการจิตวิทยา และประชุมปฏิบัติการ “รวมพลังครูดีไม่มีอบายมุข กับการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุข ให้กับ ประเทศชาติ”

เป็นการ workshop ในฐานกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมอะไรอยู่ในขวด กิจกรรมเบื้องหลังควันบุหรี่ ฯลฯ เป็นการเชื่อมโยงฐานต่างๆกับการเรียนการสอน ผ่านบทเรียนจากเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอนอีกด้วย

กองบรรณาธิการ SDNThailand