ทต.แวงน้อย เมืองหมอแคน จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

นายไพฑูรย์ กิตติปัญจมาศ นายกเทศมนตรีตำบลแวงน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นเกียรติ โครงการส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเรื่องการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการเดินทางมาโรงเรียนอย่างปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์

และมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็กให้ผู้ปกครองทุกคนได้สวมใส่ให้บุตรหลาน และรณรงค์เลิกเหล้าเบียร์เพื่อลูกหลาน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 คน ภาพ/ข่าว เทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

กองบรรณาธิการ SDNThailand