เกษตรอินทรีย์ เพื่ออาหารปลอดภัย โภชนาการสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

4 เมษายน 2565 เวลา 9.00น. ณ.ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีราษฏร์บำรุง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยฯ (สสส.)โดย ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ร่วมกับ นายดำเนิน คำดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคืราษฏร์บำรุง คณะครู ชุมชน และภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัยฯ จ.ปทุมธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องความมั่นคงอาหาร และเวิร์คช็อป เกษตรอินทรีย์ เพื่ออาหารปลอดภัย โภชนาการสุขภาพและสุขภาวะที่ดีซึ่งมีสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 60 คนกิจกรรมประกอบด้วย- การให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ที่ดี อาหารปลอดภัยกับ เกษตรอินทรีย์ “ปลูกผักอย่างไรให้ได้อาหารที่ปลอดภัย” โดย อ.ประกาศิต ทองอินศรี ผู้จัดการ “สวนครูตู่”- การดูแลสุขภาพให้ปลอดโรค NCD’s ได้โภชนาการที่ดีเพื่อสุขภาพ โดย คุณวไลลักษณ์ ศรีสุระ อดีตนักวิชาการชำนาญการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข- การค้นหาเมนูท้องถิ่น นวัตกรรมเมนูอาหารท้องถิ่น สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ดร.วิฑูร อินทจันท์ – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เกษตรปลอดภัยในโรงเรียนสู่อาหารกลางวันเด็กอย่างมีคุณภาพ” โดย ผอ.ดำเนิน คำดา และลงพื้นที่เยี่ยมแปลงของสมาชิกเพื่อหนุนเสริมให้มีพัฒนาการที่ต่อเนื่องต่อไปในการจัดกิจกรรมครั้ง ได้รับเสียงสะท้อนเชิงบวก และมีผลลัพธ์ที่ดี จากสมาชิกในกลุ่ม ว่าสามารถเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความสามัคคืที่มาพร้อมการมีส่วนร่วม การพัฒนาศักยภาพ เกิดแนวคิดในเชิงปฎิบัติการจัดการพื้นที่ของชุมชน โรงเรียน และขบวนการต้นน้ำที่ปลอดภัย สู่ปลายน้ำที่มีคุณภาพ จากกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับจากวิทยากรทรงคุณค่าของ สสส.ในวันนี้ ผลผลิต ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากกระบวนการเรียนรู้สามารถนำไปส่งต่อ และนำสู่ความยั่งยืนในสังคมต่อไปได้อย่างดีสร้างเสริมสุขภาพเรียนรู้ร่วมกัน#สสส. #สคล. #SDN#เครือข่ายอาหารปลอดภัยปทุมธานี#สวนครูตู่#อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์#คณะกรรมการความมั่นคงทางอาหารจังหวัดปทุมธานีCr.ทีมพี่เลี้ยงปทุมธานี /ผอ.เดือน / คณครูโรงเรียนสามัคคืราษฎร์บำรุง

กองบรรณาธิการ SDNThailand