องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ ปี 2565

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นายสาคร นันต๊ะ นายกองค์การบริการส่วนตำบลแม่ใส พร้อมด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

“ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ “ภายใต้แนวคิด เที่ยวสงกรานต์ วิถีใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19” ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมในเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงามเหมาะสม เช่น การทำความสะอาดบ้านเรือน วัด ศาสนสถานที่นับถือ สถานที่สาธารณะ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ สรงน้ำพระพุทธรูป และขอพรผู้สูงอายุ เป็นต้น

กองบรรณาธิการ SDNThailand