เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.สตูล จัดกิจกรรมลานพื้นที่สร้างสรรค์

วันที่26 มี.ค. 65 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.สตูล ร่วมกับกลุ่มเยาวชนปันนังปูเลาและสภาเด็กเยาวชนตำบลเจ๊ะบิลัง จัดกิจกรรมลานพื้นที่สร้างสรรค์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล

โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เป็นเด็กและเยาวชนภายในหมู่บ้านปันนังปูเลา ต.เจ๊ะบิลัง จำนวน 35 คน ภายในกิจกรรม มีการจัดอบรมเรียนรู้เรื่องโทษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่และยาเสพติด โดยเน้นความรู้พื้นฐานที่สำคัญเหมาะกับเด็กๆ รวมถึง เรียนรู้เรื่องการป้องโรคโควิด-19 ซึ่งผู้ดำเนินกิจกรรมจะเป็นแกนนำเยาวชนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพมาแล้ว และนำความรู้ที่ได้มาลงมือปฎิบัติจัดกิจกรรมดังกล่าว และยังมีผู้ใหญ่ในพื้นที่ เช่น กำนัน , อีหม่าม , อสม. , อบต.เจ๊ะบิลัง และผอ.โรงเรียนบ้านปันนังปูเลา ร่วมหนุนเสริมและสนับสนุน ให้เกิดกิจกรรมดีดี

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มองเห็นศักยภาพในการทำงานของแกนนำเยาวชนของตำบลเจ๊ะบิลัง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเองเป็นครั้งแรก สามารถดำเนินการได้อย่างดีและวางแผนงานกิจกรรมได้เหมาะกับสถานการณ์โรคโควิด-19่ รวมถึง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องโทษของเหล้าบุหรี่และยาเสพติด สามารถส่งมอบความรู้ให้แกคนในครอบครัวเพื่อเชิญชวนผู้ปกครองลดละเลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ได้ และจะช่วยรณรงค์ปัจจัยเสี่ยงในชุมชนและค้นหาผู้สามารถเริ่ม ลดละเลิกเหล้า-บุหรี่ได้ ให้เป็นบุคคลต้นแบบในชุมชนเพื่อลดการดื่มการสูบ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กๆต่อไป