อำเภอโนนสัง จัดกิจกรรม“ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลุกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก “สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์”

วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู และเครือข่ายเยาวชนงดเหล้า (YSDN) อำเภอโนนสัง จัดกิจกรรม“ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลุกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก “สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์”

โดยวิทยากร ศึกษานิเทศน์ นักจิตวิทยา มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็กให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ปลุกพลังบวก สร้างจิตสำนึก สร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงให้กับเด็กปฐมวัย รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก ต่อยอดกระบวนการการเรียนรู้ในการใช้ชุดเครื่องมือสื่อสร้างสรรค์ นำไปใช้พัฒนาเด็กปฐมวัยในความดูแล โดยมีครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมการอบรม จำนวน ๗๑ คน จาก ๓๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ อ.โนนสัง โอกาสนี้ทางคณะผู้จัดงาน ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนายสุนทร มุนติเก นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลกุดดู่ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรบและปิดเวทีการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู (การจัดกิจกรรมอยู่ภายไต้มาตราการควบคุมโควิด-๑๙ ตามประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู )#สสส.#เครือข่ายงดเหล้า#ysdn#พลังบวก#ครูพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

กองบรรณาธิการ SDNThailand