เวทีติดตามและแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดโควิด-19 ระดับอำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย

โดยมีการหารือกระบวนการดำเนินงานร่วมกันต่อและแลกเปลี่ยนการจัดบุญ ประเพณีที่ผ่านมาในพื้นที่ ช่วงโควิด-19

โดยมีปลัดอำเภอด่านซ้าย เป็นผู้แทนในอำเภอ พูดคุยในเวทีร่วมกับ ตำรวจจาก สภ.ด่ายซ้าย สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย ประธานสภาวัฒนธรรม กำนันจากทั้ง 10 ตำบล ประธาน อสม. และเครือข่ายงดเหล้าส่วนกลาง/ภาคอีสานตอนบนและจังหวัดเลย มีการแลกเปลี่ยนถึงกระบวนการดำเนินงาน จัดงานบุญประเพณีที่ผ่านมา ว่ามีมาตรการเข้มข้น ทั้งในเรื่องมาตรการป้องกันโรคระบาด โควิด-19 และมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานซึ่งจะนำไปสู่ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย การจัดงานบุญประเพณีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามมาตรการอำเภอ คือ เข้มงวดเรื่องการคัดกรอง และให้จัดงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะมาตรการงานศพปลอดเหล้า ซึ่งมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนในปีนี้นั้น จะต้องรอดูมาตรการของทางรัฐบาลก่อนว่า จะมีแนวโน้มให้จัดงานได้มากน้อยเพียงใด แต่สิ่งที่จะเน้นก็คือการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม งดพิธีการ เน้นพิธีกรรมแทนแบบปี 2564 ที่ผ่านมา

กองบรรณาธิการ SDNThailand