จังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศพปลอดเหล้าและทบทวนบทเรียนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ รพ.สต.ศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศพปลอดเหล้าและทบทวนบทเรียนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2

นางบุญศรี ปันติ๊บ กล่าวว่า

การดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ และต้องทำอย่างต่อเนื่อง สำหรับครั้งนี้เป็นการสรุปกิจกรรมโครงการงานศพ งานเศร้า ปลอดเหล้า ปี 2564 โดยท่านพระครูอภิวัฒนวิกรม เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ มาเป็นประธานคณะสงฆ์

โดยมีข้อสรุปดังนี้ 1. สรุปมติในการดำเนินงานศพในหมู่บ้านทิศเดียวกัน 1.ประชาคมเพื่อประชาสัมพันธ์ 2.ทำข้อตกลงกับเจ้าภาพ 3.ติดป้ายหน้างาน 5.กรรมการไปมอปัจจัยและเสื้อแก่เจ้าภาพเข้าร่วมโครงการ 6.ท่านพระอาจารย์เทศน์สอนขณะเทศธรรม 7.ให้รางวัล/สิทธิพิเศษ/ช่วยงานโครงการงานศพปลอดเหล้า/รางวัลสำหรับคนเลิกเหล้า 8.สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน/ตรวจคัดกรองสุขภาพในวันดางานศพ/จัดเลี้ยงน้ำสมุนไพรงานศพ 9.ประชาสัมพันธ์ผลงาน/ประกาศเชิญชวนร่วมกิจกรรม 2. แลกเปลี่ยนกับครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการถึงข้อดีที่เข้าร่วมโครงการคือประหยัดค่าใช้จ่ายค่าเหล้าได้เยอะมากคนไม่ขอดื่มสุรา พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติบัตรกับครอบครัวที่ยังไม่ได้รับเนื่องจากติดกับการระบาดของโควิด-19 จำนวน 10 ราย 6. แลกเปลี่ยนชุมชุนแปงสามที่อำเภอดอยเต่าเป็นชุมชนที่ทำกิจกรรมงานศพปลอดเหล้าและงดเหล้าเข้าพรรษาโดยท่านอุดมศักดิ์ ศรีจา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ 7. แลกเปลี่ยนจากรองนายก อบต. ดอยหล่อโดยนายภัทรธนศักดิ์ สัตยภาคย์ พร้อมสนับสนุนงบประมาณโครงการงานศพปลอดเหล้าจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ในปี 2565สนับสนุนการจัดทำซุ้มน้ำสมุนไพรและสนับสนุนจักรยานในกิจกรรมการปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านจากมูลนิธิซึ่งจะปั่นกันทุกวันพุธ 8.การติดตามให้กำลังใจกันในกลุ่มและการศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นๆ/การจัดทำป้ายส่งเสริมการดื่มน้ำสมุนไพรแทนเหล้าในจุดที่บริการ/ป้ายคำแนะนำการตรวจคัดกรองสุขภาพในงานศพ

กองบรรณาธิการ SDNThailand