จังหวัดเชียงราย จัดงาน “บุญประเพณีปลอดสุรา และยาสูบ”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 65 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกับทีม พศย.เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมหนุนเสริมพลัง ค้าหาสถานการณ์ปัญหา และร่วมวางแผนการจัดการด้านปัจจัยเสี่ยง เช่นยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในการติดตามครั้งนี้ประกอบด้วยหมู่บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ 14 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 คน ประกอบด้วยแกนนำชุมชน อสม. แม่บ้าน คนต้นแบบเลิกสุรา และทีม จนท.รพ.สต. แม่อ้อพบว่าชุมชนมีการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน การบำบัดสุราและยาสูบที่หลากหลาย แต่ยังขาดการขับเคลื่อนที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้จากที่ประชุมได้วางแผนจัดการประเด็น “งานบุญประเพณีปลอดสุรา และยาสูบ” งานศพปลอดเหล้า และยาสูบ และทุกกิจกรรมให้เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนของตนเอง “สร้างคน เชื่อมเครือข่าย พัฒนาศักยภาพชุมชน

ภาพและข่าวโดยฤทธิรงค์ หน่อแหวน

กองบรรณาธิการ SDNThailand