สสส.ร่วมกับ สพป.แพร่ เขต 1 ติวเข้มครู“ปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย” ทั้ง onsite และ online

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการประถามศึกษา แพร่ (สพป.แพร่ เขต 1) อบรมประกอบด้วยผู้บริหารและครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 136 โรงเรียน “ปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย”

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย กล่าวว่า มีความเชื่อว่า ถ้าหากจะปลูกฝังคุณลักษณะที่ดี ต้องปลูกตั้งแต่วัยเยาว์ เป็นวัยที่ควรสร้างจิตสำนึก พัฒนาการการเจริญเติบโต จิตใจ สติปัญญา การที่เด็กได้รับพลังบวก และได้พัฒนาให้พ้นเหล้า บุหรี่ จะเป็นการพัฒนาตนเองในทางที่ถูกที่ควร นอกจากนี้เด็กและเยาวชน ยังเป็นหัวแก้ว หัวแหวานของ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง จะเป็นสะพานเชื่อมไปยังผู้ปกครองได้อย่างสร้างสรรค์ จรรโลงสิ่งทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องสู่ผู้ใหญ่ได้ดีอีกด้วย

 นางกอบกมล ทบบัณฑิตและ นางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ  นักวิชาการภาคเหนือของโครงการปลูกพลังบวกฯ ของ สสส. กล่าวว่า ด้วยภาคเหนือเป็นภาคที่อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนักอยู่ในลำดับต้น ๆ ของประเทศ หวังสร้างจิตสำนึก สร้างภูมิคุ้มกันและลดอัตราการดื่มหนักและสกัดนักดื่มหน้าใหม่ของเด็กและเยาวชน การอบรมครั้งนี้เน้นให้ครูได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จากสื่อของโครงการปลูกพลังบวกฯ เพื่อบูรณาการกับแผนการสอนของโรงเรียนและให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพลังบวก การสร้างภูมิคุ้มกัน ทักษะชีวิต การพัฒนาการเพื่อการเจริญเติบโตสมวัย Growth mind set และการใช้คำถามคำถาม R.C.A

            นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผอ.โรงพยาบาลน่านฝ่ายปฐมภูมิ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย Mindset ที่ดีของการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งโทษและพิษภัยเพื่อลดผลกระทบของการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์และยาสูบและลดอุบัติเหตุ นอกจากนี้การดื่มและสูบเป็นการก่อทำให้เกิดโรคที่ไม่ใช่จากการติดเชื้อ NCDs อีกด้วย

ในการอบรมครั้งนี้ได้วิทยากรที่มากความสามารถมาให้ความรู้มากมาย อาทิ เช่น นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ นายจักรวรรดิ์ ญานกรสกุล ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สพป.น่านเขต 1 นายประสาท ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน  นายเชิดพงษ์ แก้วเอ้ย (ผู้ประสานทานองค์กรงดเหล้า สสส.จังหวัดแพร่)   โครงการดังกล่าวจัดทำโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งมี นายพิพัฒน์  ใจภักดี  เป็นผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ก็ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1​และนางสาวจิรฐา ศรีภานุมาต​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ​  เป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งหลังจากการอบรมแล้ว ผู้บริหารและครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1จะได้นำความรู้ประสบการณ์ไปพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยต่อไป

วันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2565ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

กองบรรณาธิการ SDNThailand