บทสรุปคนบวชใจ ปี 2566 พื้นที่ 7 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน

บทสรุปคนบวชใจ ปี 2566 พื้นที่ 7 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และพะเยา โดยแบ่งรายงานเป็นระดับจังหวัด ประกอบด้วย จำนวนผู้ลงทะเบียน (แยกเป็นชายและหญิง) ข้อมูลรายอำเภอ รูปแบบการดื่ม สถานการณ์การดื่ม ช่วงอายุของผู้เช้าร่วม ประเภทเครื่องดื่ม ความถี่ในการดื่ม และค่าใช้จ่ายในการดื่ม รวมไปถึง แรงจูงใจในการงดดื่ม และอาชีพที่เข้าร่วมมากที่สุด

ทั้งนี้การเก็บข้อมูลนั้น เป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยภาคีเครือข่ายงดเหล้าในภาคเหนือตอนบน (7 จังหวัด) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 2566 มีรายละเอียด และบทสรุปตามแผนภาพข้างล่างนี้ (ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2566๗

1. เชียงใหม่

2. ลำพูน

3. ลำปาง

4. แพร่

5. น่าน

6. แม่ฮ่องสอน

7. พะเยา

หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .pdf ทั้งหมด คลิกที่นี่

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล